Europa

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Produktów Blizzarda

   

  UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO ZE SPÓŁKĄ BLIZZARD®

  OSTATNIA ZMIANA: 11 WRZEŚNIA 2018.

  WAŻNA INFORMACJA:

  PRZED INSTALACJĄ LUB KORZYSTANIEM Z INTERNETOWEJ PLATFORMY GIER SPÓŁKI BLIZZARD NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ („UMOWA”). W RAZIE NIEWYRAŻENIA ZGODY NA WSZYSTKIE POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ UMOWY UŻYTKOWNIK NIE MOŻE ZAINSTALOWAĆ PLATFORMY ANI UZYSKAĆ DO NIEJ DOSTĘPU W INNY SPOSÓB.

  Dziękujemy za zainteresowanie usługami online spółki Blizzard związanymi z grami oraz interaktywnymi grami spółki Blizzard i innych producentów („Licencjodawców”), którzy udostępniają swoje gry za pośrednictwem Platformy Blizzard. (Gry spółki Blizzard i Licencjodawców będą dalej zwane łącznie „Grami”). Niniejsza Umowa reguluje warunki licencyjne dotyczące instalacji oraz korzystania z Platformy. Stosowany w niniejszym dokumencie termin „Platforma” odnosi się łącznie (a miejscami – pojedynczo) do (1) aplikacji Blizzard Battle.net, (2) usług Blizzard Battle.net związanych z grami, (3) każdej z Gier, (4) autoryzowanych aplikacji mobilnych odnoszących się do Gier i usługi Blizzard Battle.net oraz (5) wszystkich funkcji i elementów wszystkich powyższych, niezależnie od tego, czy zainstalowano je bądź korzystano z nich na komputerze, czy na urządzeniu przenośnym.

  O ile nie określono inaczej poniżej, jeśli Użytkownik jest mieszkańcem państwa członkowskiego Unii Europejskiej i uzyskuje dostęp do Platformy na komputerze osobistym, licencji na korzystanie z Platformy udziela mu Blizzard Entertainment S.A.S., francuska spółka z siedzibą przy 145 rue Yves Le Coz, 78000 Versailles, Francja. We wszystkich pozostałych okolicznościach licencji na korzystanie z Platformy udziela Użytkownikowi spółka Activision Blizzard International B.V., Stroombaan 16, 1181 VX Amstelveen, Holandia (Blizzard Entertainment SAS oraz Activision Blizzard International B.V. będą dalej określane terminami „Blizzard”, „my” lub „nas”).

  1. Platforma.

   1. Konto Blizzard. Do korzystania z Platformy konieczne jest zarejestrowanie lub posiadanie zarejestrowanego wcześniej konta Blizzard („Konto”). Tworzenie i korzystanie z Kont podlega następującym warunkom:

    1. Użytkownik może założyć Konto wyłącznie wtedy, gdy: (i) jest dorosłą osobą fizyczną w swoim kraju zamieszkania (korporacje, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki partnerskie i inne osoby prawne lub podmioty gospodarcze nie mogą założyć Konta); oraz (ii) nie jest osobą prywatną, której Blizzard zabronił korzystania z Platformy.

    2. Podczas tworzenia lub aktualizacji Konta Użytkownik musi:

     1. podać spółce Blizzard poprawne i aktualne dane, odnoszące się wyłącznie do Użytkownika, m.in. imię i nazwisko oraz adres e-mail. Ponadto, aby można było grać w niektóre Gry lub korzystać z niektórych funkcji oferowanych na Platformie, konieczne może być również podanie spółce Blizzard informacji płatniczych (takich jak dane karty kredytowej). Przechowywanie lub wykorzystywanie przez spółkę Blizzard takich danych osobowych podlega Polityce Prywatności spółki Blizzard, dostępnej na stronie http://eu.blizzard.com/pl-pl/company/about/privacy.html. Blizzard posiada również prawo do pozyskiwania danych innych niż osobowe podczas połączenia Użytkownika z Platformą; oraz

     2. wybrać niepowtarzalną nazwę użytkownika i hasło (zwane razem dalej „Danymi Logowania”). Użytkownikowi nie wolno używać swojego prawdziwego imienia i nazwiska jako hasła dostępu do Konta ani udostępniać nikomu Konta lub Danych Logowania, chyba że postanowienia niniejszej Umowy na to zezwalają.

    3. Aby móc grać w Gry na Platformie, konieczne jest dodanie licencji Gry do Konta, co wymaga kodu uwierzytelniania generowanego przez spółkę Blizzard. W przypadku licencji Gry zakupionej u sprzedawcy detalicznego kod autoryzacji będzie znajdował się w opakowaniu lub zostanie wysłany do Użytkownika drogą elektroniczną. Jeśli Gra zostanie kupiona w formie cyfrowej od spółki Blizzard, kod autoryzacji zostanie przypisany do Konta przy zakupie Gry.

    4. Należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa Konta Blizzard dostępnymi tutaj: https://eu.battle.net/support/pl/article/14319. Użytkownik musi zachować poufność Danych Logowania, jako że będzie odpowiedzialny za wszelkie wykorzystanie Danych Logowania oraz Konta, włącznie z zakupami, bez względu na to czy były przez niego autoryzowane. Jeśli Użytkownik dowie się o przypadku naruszenia bezpieczeństwa lub będzie miał co do tego uzasadnione podejrzenie, wliczając w to, m.in. wszelkie przypadki utraty, kradzieży lub nieautoryzowanego ujawnienia Danych Logowania, powinien natychmiast powiadomić o zaistniałej sytuacji spółkę Blizzard za pośrednictwem strony https://eu.battle.net/support/pl/. Spółka Blizzard, działając wedle własnego uznania, może zażądać dodatkowych informacji lub dokumentacji, aby zweryfikować zgłoszenie Użytkownika. Gdy pozyska ona informacje, które uzna za konieczne do weryfikacji takiego zgłoszenia, podejmie działania mające na celu zablokowanie Konta Użytkownika do momentu, gdy spółka zwróci Użytkownikowi kontrolę nad takim Kontem. Niezależnie od wszelkich działań, jakie spółka Blizzard może podjąć w imieniu Użytkownika, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje to, że spółka Blizzard będzie działać wedle własnego uznania, ustalając, czy zgłoszenie Użytkownika jest uzasadnione, a jeśli tak, jakie będą odpowiednie środki zaradcze.

    5. Z zastrzeżeniem praw obowiązujących w kraju zamieszkania Użytkownika, osoby niepełnoletnie mogą korzystać z Konta stworzonego przez jednego z rodziców lub opiekuna prawnego. Rodzic lub opiekun prawny wyrażający zgodę na korzystanie z Konta na Platformie przez dziecko lub osobę niepełnoletnią (zwane razem „Dzieckiem”), akceptuje tym samym niniejszą Umowę w imieniu własnym i Dziecka, rozumiejąc i zgadzając się, iż będzie odpowiedzialny za użytkowanie tego Konta przez Dziecko niezależnie od tego, czy zezwolił on, czy też nie, na wszelkie takie użytkowanie.

    6. Korzystanie z Platformy w celu interakcji ze spółką Blizzard oraz innymi graczami jest regulowane przez kodeks postępowania spółki Blizzard („Kodeks Postępowania”) oraz obowiązujące zasady w grze („Regulamin Gry”). Kodeks Postępowania ani Regulamin Gry nie zawierają wszystkich obowiązujących zasad. Kodeks Postępowania oraz Regulamin Gry zostały włączone do Umowy poprzez niniejsze odniesienie i są dostępne w bazie danych Biura Obsługi Klienta Blizzard pod adresem: https://eu.battle.net/support/pl/.

   2. Udzielenie licencji. W przypadku akceptacji i przestrzegania warunków niniejszej Umowy spółka Blizzard przekazuje Użytkownikowi ograniczoną, niepodlegającą sublicencjonowaniu i niewyłączną licencję na korzystanie z Platformy z zastrzeżeniem „Ograniczeń Licencji” określonych w Punkcie 1.C poniżej:

    1. Użytkownik może instalować stosowne elementy lub funkcje Platformy (w tym Gry) na jednym lub wielu komputerach bądź urządzeniach przenośnych pozostających pod jego legalną kontrolą.

    2. Użytkownik może korzystać z Platformy na własny, niekomercyjny użytek, wyłącznie w celach rozrywkowych, chyba że postanowienia niniejszej Umowy wyraźnie zezwalają na inny użytek.

    3. Użytkownik nie może przenieść swoich praw ani obowiązków związanych z użytkowaniem Platformy.

    4. Część Gier może podlegać określonym warunkom licencjonowania, które mogą zawierać następujące postanowienia:

     1. Wersje próbne, tzw. edycje „Starter” Gier umożliwiają korzystanie z ich ograniczonych wersji przed zakupem licencji. Licencje na korzystanie z pełnych wersji tych Gier mogą zostać zakupione z poziomu Platformy.

     2. W niektórych przypadkach „pełne wersje” Gier są dostępne dopiero po zakupieniu licencji na korzystanie z Gry i dodaniu jej do swojego Konta.

     3. Użytkownik może grać w dowolną Grę, na którą uzyskał licencję, w dozwolonych, publicznie dostępnych kafejkach internetowych lub centrach gier komputerowych, korzystając z Konta zarejestrowanego na niego na Platformie. Użytkownik zostanie poinformowany o wszelkich przypadkach konieczności zakupu licencji przed rozpoczęciem korzystania z Gry, a także o ewentualnych ograniczeniach czasowych, które określają, jak długo może on grać w daną Grę.

     4. Niektóre Gry można uzyskać za pośrednictwem Platformy, jednak nie można w nie grać na Platformie. W takim przypadku Gra zostanie udostępniona na mocy oddzielnej Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego, która będzie regulować kwestie instalacji i korzystania z Gry po zakupie.

     5. Gry wytwarzane przez Licencjodawców spółki Blizzard i rozpowszechniane za pośrednictwem Platformy lub dostępne na niej wymagać będą zaakceptowania Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego z Licencjodawcą, zanim można będzie grać w takie Gry na Platformie; postanowienia Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego z Licencjodawcą zostają niniejszym włączone do Umowy przez niniejsze odniesienie. W przypadku kolizji pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy a postanowieniami Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego z Licencjodawcą odnoszącymi się do korzystania z Gry Licencjodawcy postanowienia Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego z Licencjodawcą mają charakter nadrzędny i regulują korzystanie z Gry Licencjodawcy. Jednakże w przypadku kolizji pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy a postanowieniami Umowy Licencyjnej Użytkownika Końcowego z Licencjodawcą odnoszącymi się do jakiegokolwiek innego aspektu Platformy postanowienia niniejszej Umowy mają charakter nadrzędny i regulują korzystanie z Platformy.

   3. Ograniczenia licencji. Spółka Blizzard może dezaktywować lub zakończyć licencję Użytkownika na korzystanie z Platformy, części, elementów lub pojedynczych funkcji Platformy, jeśli Użytkownik naruszy ograniczenia licencji określone poniżej lub pomoże innym osobom dokonać takiego naruszenia. Użytkownik zobowiązuje się, by w żadnych okolicznościach nie stosować, w całości ani w części, następujących praktyk:

    1. Dzieła pochodne: Kopiowanie lub reprodukcja (z wyjątkiem przypadków przewidzianych w punkcie 1.B.), konwersja, odtwarzanie kodu źródłowego, pozyskiwanie kodu źródłowego z Platformy, modyfikowanie, dezasemblacja, dekompilacja lub tworzenie dzieł pochodnych opartych na Platformie lub z nią powiązanych.

    2. Oszustwa: Tworzenie, używanie, oferowanie, promowanie, reklamowanie, udostępnianie lub dystrybucja następujących elementów, a także udzielenie pomocy w takiej działalności:

     1. oszustwa; to znaczy niezatwierdzone wyraźnie przez spółkę Blizzard metody, które wpływają na rozgrywkę lub ją ułatwiają, w tym wszelkie wykorzystywanie błędów w grze, które zapewniają Użytkownikowi lub innej osobie przewagę nad innymi graczami niestosującymi takich metod;

     2. boty; to znaczy wszelki kod lub oprogramowanie niezatwierdzone wyraźnie przez spółkę Blizzard, które pozwala na zautomatyzowanie procesów w Grze lub zautomatyzowanie dowolnej innej funkcji Platformy, jak na przykład zautomatyzowanie kontroli nad postacią w Grze;

     3. haki; to znaczy uzyskiwanie dostępu albo modyfikowanie Platformy w dowolny sposób niezatwierdzony wyraźnie przez spółkę Blizzard; lub

     4. wszelki kod lub oprogramowanie niezatwierdzone wyraźnie przez spółkę Blizzard, które można wykorzystywać w związku z Platformą bądź jej dowolnym składnikiem lub funkcją, w sposób zmieniający rozgrywkę bądź inną funkcjonalność lub ją ułatwiający;

    3. Zabroniony użytek komercyjny: Wykorzystywanie, w całości lub w pojedynczych komponentach, Platformy do jakichkolwiek celów, na które spółka Blizzard nie wyraziła wyraźnej zgody, w tym, m.in., (i) granie w Grę/Gry w placówkach handlowych (z zastrzeżeniem punktu 1.B.iv.3.); (ii) gromadzenie waluty używanej w Grze, przedmiotów lub zasobów na sprzedaż poza Platformą lub Grą/Grami; (iii) świadczenie usług w Grze, takich jak poprawianie parametrów Konta lub power-leveling, w zamian za zapłatę; (iv) przekazywanie lub ułatwianie przekazywania (poprzez tekst, rozmowy na żywo bądź inaczej) wszelkich reklam handlowych, zachęt do kupna lub ofert w ramach Platformy lub za jej pośrednictwem; lub (v) organizowanie, promowanie, ułatwianie lub uczestniczenie w jakimkolwiek wydarzeniu związanym z zakładaniem się o wynik lub jakikolwiek inny aspekt Gier Blizzard, niezależnie od tego, czy takie postępowanie stanowi hazard w rozumieniu przepisów obowiązujących w danej jurysdykcji, bez upoważnienia.

    4. „e-sporty”: Wykorzystywanie Platformy do jakiejkolwiek formy e-sportu lub grupowych konkursów sponsorowanych, promowanych lub udostępnianych przez organizacje komercyjne bądź non-profit bez uzyskania dodatkowego upoważnienia od spółki Blizzard lub uprzedniego pisemnego zezwolenia od spółki Blizzard. Więcej informacji na temat uzyskiwania stosownej zgody znaleźć można w witrynie spółki Blizzard.

    5. Przetwarzanie danych w chmurze: Wykorzystywanie Platformy, w tym Gry, w związku z jakimikolwiek nieautoryzowanymi zewnętrznymi usługami „przetwarzania danych w chmurze”, usługami „grania w chmurze” lub jakimkolwiek oprogramowaniem bądź usługą opracowanymi w celu umożliwienia nieautoryzowanego przesyłania strumieniowego bądź transmisji treści zawartych w Grze z zewnętrznego serwera na jakiekolwiek urządzenie.

    6. Wydobywanie danych: Korzystanie z nieautoryzowanego procesu lub oprogramowania służącego do przechwytywania, gromadzenia, odczytu lub eksploracji informacji generowanych lub przechowywanych przez Platformę; jednakże pod warunkiem, że spółka Blizzard może, według własnego uznania, zezwolić na korzystanie z niektórych interfejsów użytkownika pochodzących od osób trzecich.

    7. Duplikaty przedmiotów: Tworzenie, używanie lub przekazywanie w grze wszelkich przedmiotów utworzonych lub skopiowanych w wyniku błędu projektu, nieudokumentowanego problemu lub usterki programowej Platformy.

    8. Dopasowywanie graczy: Hosting, dostarczanie lub rozwijanie usług dopasowywania graczy dla Gry/Gier lub przechwytywanie, emulowanie i przekierowywanie protokołów komunikacyjnych wykorzystywanych przez spółkę Blizzard w dowolny sposób i w dowolnym celu, w tym, m.in., wszelkie nieautoryzowane rozgrywki za pośrednictwem Internetu lub sieci lokalnej (chyba, że za wyraźną zgodą spółki Blizzard), bądź w ramach sieci gromadzących treści.

    9. Nieautoryzowane połączenia: Ułatwianie, tworzenie lub utrzymywanie jakiegokolwiek nieautoryzowanego połączenia z Platformą, wliczając między innymi (i) wszelkie połączenia z nieautoryzowanym serwerem, który emuluje lub próbuje emulować Platformę; oraz (ii) wszelkie połączenia przy użyciu programów lub narzędzi osób trzecich, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez spółkę Blizzard.

    10. Przekazywanie: Próby sprzedaży, sublicencjowania, wypożyczania, dzierżawienia lub udzielania zabezpieczenia w lub przekazywanie kopii bądź elementu Platformy lub prawa do Platformy innej stronie w sposób, który nie został wyraźnie dozwolony w niniejszej Umowie.

    11. Zakłócanie/nękanie: Branie udziału w jakichkolwiek czynnościach zakłócających lub pogarszających wrażenia z gry innych graczy, czy też zakłócających działanie Platformy Blizzard w jakikolwiek sposób, w tym:

     1. Zakłócanie lub pomoc w (i) zakłócaniu pracy jakiegokolwiek komputera wykorzystywanego do obsługi Platformy lub jakiegokolwiek środowiska Gry; lub (ii) wrażeń z Gry innych graczy. WSZELKA PRÓBA ZAKŁÓCANIA PLATFORMY LUB PODWAŻANIA ZGODNEGO Z PRAWEM FUNKCJONOWANIA JAKIEJKOLWIEK GRY MOŻE BYĆ UZNANA ZA NARUSZENIE PRAWA KARNEGO LUB PRAWA CYWILNEGO.

     2. Nękanie, „sprawianie kłopotów”, agresywne zachowanie lub rozmowa, zachowanie mające na celu nieuzasadnione pogorszenie lub zakłócenie wrażeń innych graczy płynących z Gry, umyślny brak aktywności lub rozłączenie lub też jakiekolwiek inne działanie, które narusza postanowienia Kodeksu Postępowania spółki Blizzard lub Regulaminu Gry.

    12. Złamanie przepisów: korzystanie z Platformy w sposób naruszający jakiekolwiek obowiązujące przepisy lub regulacje.

   4. Platforma i funkcje właściwe dla danej Gry.

    1. Funkcje Platformy.

     1. Gra Globalna. Niektóre Gry oferują funkcję „Gry Globalnej”. Umożliwia ona grę z graczami pochodzącymi spoza regionu określonego podczas rejestrowania Konta. Funkcja „Gry Globalnej” wymaga, aby niektóre albo wszystkie dane osobowe przekazane spółce Blizzard podczas rejestrowania Konta zostały przeniesione na serwery Blizzard w regionie, w którym ma się odbywać Gra. Wyrażając zgodę na korzystanie z funkcji „Gry Globalnej”, Użytkownik upoważnia spółkę Blizzard do przeniesienia jego danych na serwery spółki Blizzard w każdym z regionów, w których uczestnictwo Użytkownik wybiera przy korzystaniu z funkcji „Gry Globalnej”. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy zapoznać się z Polityką Prywatności spółki Blizzard umieszczoną na stronie http://eu.blizzard.com/pl-pl/company/about/privacy.html.

     2. Saldo Blizzard.

      1. Użytkownik będący posiadaczem aktywnego Konta może korzystać z usługi Salda Blizzard („Saldo Blizzard”). Saldo Blizzard może być wykorzystywane wyłącznie w celu nabycia określonych produktów i usług oferowanych przez spółkę Blizzard; nie posiada ono wartości pieniężnej. Blizzard udziela Użytkownikowi ograniczonej licencji na nabycie, używanie i wykorzystywanie środków na Saldzie Blizzard zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. Bez względu na sposób nabycia Saldo Blizzard jest nieprzenoszalne na inną osobę lub Konto, nie nalicza odsetek, nie jest ubezpieczone przez żaden podmiot rządowy i, o ile nie wymaga tego prawo i nie zezwala na to niniejsza Umowa, nigdy nie podlega zwrotowi i nie uprawnia do uzyskania jakiejkolwiek kwoty pieniężnej od spółki Blizzard. Saldo Blizzard nie stanowi prawa własności osobistej. Saldo Blizzard nie jest rachunkiem bankowym. Choć Użytkownik może zarejestrować wiele Kont oraz z nich korzystać, niedozwolone jest posiadanie więcej niż trzech (3) Kont z Saldem Blizzard.

      2. Aby dodać środki do Salda Blizzard na swoim Koncie, należy wejść na stronę https://eu.shop.battle.net/pl-pl/product/balance oraz postępować zgodnie ze znajdującymi się tam instrukcjami. Transakcje dodawania lub wykorzystywania środków z Konta Blizzard są objęte Warunkami Sprzedaży, które można przeczytać na stronie http://eu.blizzard.com/pl-pl/company/about/termsofsale.html. Może minąć do pięciu (5) dni, zanim zakupy dokonane z użyciem Salda Blizzard zostaną udostępnione na Koncie. Mogą obowiązywać pewne minimalne kwoty przy zakupach po dodaniu Salda Blizzard do Konta. Maksymalna wartość Salda Blizzard jest ograniczona, podobnie jak maksymalna wartość wszystkich transakcji z użyciem Salda Blizzard dziennie. Informacje dotyczące obowiązujących wartości maksymalnych dla poszczególnych walut znajdują się na stronie https://eu.battle.net/support/pl/article/25904. Blizzard zastrzega sobie prawo do zmiany kwot maksymalnych i minimalnych w dowolnym momencie.

      3. Użytkownik może dodać środki do Salda Blizzard w innych walutach dostępnych w kraju jego zamieszkania w celu wykorzystania Salda Blizzard do zakupu produktów lub usług oferowanych na Platformie. ABY POSIADAĆ SALDO BLIZZARD O WARTOŚCI WIĘKSZEJ NIŻ OKREŚLONA, KONIECZNE JEST DODANIE TOKENA DO KONTA BLIZZARD. Informacje dotyczące obowiązujących wartości dla poszczególnych walut znajdują się na stronie https://eu.battle.net/support/pl/article/25904. Blizzard zastrzega sobie prawo do zmiany ograniczenia kwoty w dowolnym momencie. Token Blizzard dla urządzeń mobilnych można pobrać ze strony https://eu.battle.net/account/management/authenticator.html. Blizzard nie będzie przesyłać wyciągu transakcji przeprowadzonych na Koncie. Aby sprawdzić stan Salda Blizzard związanego z Kontem lub najnowszą historię transakcji przeprowadzonych na Koncie, należy wejść na stronę https://eu.battle.net/account/management/transaction-history.html.

      4. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie transakcje dokonane z użyciem Salda Blizzard, w tym transakcje, które nie były przez niego autoryzowane.

      5. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie operacje wykonane z wykorzystaniem jego Salda Blizzard. Jeśli Użytkownik podejrzewa, że bezpieczeństwo jego konta zostało naruszone, prosimy skontaktować się niezwłocznie z działem obsługi klienta spółki Blizzard za pośrednictwem strony https://eu.battle.net/support/pl/help/product/services/316/973/channels. Saldo Blizzard będzie chronione tylko od momentu, gdy Blizzard prześle wiadomość z potwierdzeniem otrzymania zgłoszenia Użytkownika o podejrzeniu naruszenia bezpieczeństwa Konta. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sprawdzenie, czy właściwa kwota z Salda Blizzard została dodana do Konta lub pobrana z niego. Użytkownik może sprawdzić stan swojego Salda Blizzard na stronie zarządzania kontem. Należy zauważyć, że możemy wymagać dodatkowych informacji lub dokumentacji celem weryfikacji zgłoszenia. Od tego momentu Blizzard podejmie działania w celu zablokowania Salda Blizzard, a następnie odblokuje Saldo Blizzard po przywróceniu Użytkownikowi kontroli nad Saldem Blizzard.

      6. Blizzard zastrzega sobie prawo do obniżenia, zlikwidowania, dezaktywacji, zawieszenia lub rozwiązania dowolnego Salda Blizzard dodanego do Konta lub zablokowania dostępu do Salda Blizzard lub Platformy, jeśli spółka Blizzard ustali w wyniku śledztwa i zgodnie z punktem 10.B.ii. poniżej, że doszło do naruszenia niniejszej Umowy, w tym ograniczeń licencji określonych w punkcie 1.C., nadużycia Salda Blizzard lub innego wykorzystania Salda Blizzard do przeprowadzenia oszustwa bądź nielegalnej czynności.

      7. W przypadku gdy Użytkownik jest w jakikolwiek sposób odpowiedzialny za naruszenie Kont, spółka Blizzard zastrzega sobie prawo do usunięcia Salda Blizzard z Konta uzyskanego poprzez naruszania innych Kont, zawieszając dostęp do wszystkich usług świadczonych przez spółkę Blizzard, na przykład dostęp do domów aukcyjnych w Grze, lub rozwiązując Konto, zgodnie z warunkami przedstawionymi w punkcie 10.B.ii. poniżej.

     3. Reklamy. Platforma może zawierać rozwiązania technologiczne stron trzecich, które umożliwiają umieszczanie reklam na Platformie lub w niektórych Grach dostępnych za pośrednictwem Platformy. Mogą one zostać tymczasowo pobrane na komputer Gracza oraz zmienione podczas gry online. W ramach tego procesu spółka Blizzard lub zewnętrzni autoryzowani reklamodawcy mogą zbierać standardowe informacje przesyłane, gdy komputer połączy się z Internetem, włącznie z jego adresem IP.

     4. Treści utworzone lub załadowane przez Użytkownika. Platforma może zapewniać Użytkownikowi możliwość dodawania oraz wyświetlania treści na Platformie, na przykład na forach Blizzard lub w Grze, w tym kompilację, rozmieszczenie bądź wyświetlanie tych treści (zwanych razem „Treściami Użytkownika”). Do Treści Użytkownika w szczególności nie zalicza się Gry Niestandardowej, określonej w punkcie 1.D.ii.1., poniżej. Użytkownik niniejszym nadaje spółce Blizzard stałą (lub obowiązującą przez maksymalny czas dozwolony na mocy obowiązujących przepisów), nieodwołalną, ogólnoświatową, w pełni opłaconą, niewyłączną licencję oraz prawo udzielenia podlicencji na wykorzystywanie Treści Użytkownika oraz wszelkich jej elementów we wszystkich rodzajach mediów, formatach oraz postaciach, znanych obecnie lub opracowanych w przyszłości. Spółka Blizzard posiada nieograniczone prawo do kopiowania, reprodukcji, zmiany, modyfikacji, adaptacji, tłumaczenia, przetworzenia, tworzenia dzieł pochodnych, uzupełniania i usuwania elementów, reorganizacji, transpozycji, produkcji, publikacji, dystrybucji, sprzedaży, licencjonowania, podlicencjonowania, przekazywania, wypożyczania, udostępniania, transmitowania, udostępniania publicznego, publicznej prezentacji, publicznego odtwarzania, zapewniania dostępu do treści, nadawania transmisji oraz wykorzystywania Treści Użytkownika, a także jej wszelkich modyfikacji i dzieł pochodnych, jak również wszelkich zawartych w niej elementów. Może także używać fragmentów Treści Użytkownika lub jej elementów w połączeniu z innymi materiałami. Użytkownik zaświadcza, że Treści Użytkownika nie naruszają praw autorskich, znaków handlowych, patentów, tajemnic handlowych ani innych praw własności intelektualnej bądź dóbr osobistych stron trzecich. Użytkownik dalej zaświadcza i gwarantuje, że nie będzie wykorzystywał ani zasilał Treści Użytkownika, które są niezgodne z prawem, niedozwolone, zniesławiające, obsceniczne, naruszające prywatność innej osoby, zawierające groźby, cechy nękania, wykorzystywania, nienawiści, treści rasistowskie lub w inny sposób niedopuszczalne bądź niewłaściwe. Spółka Blizzard, wedle własnego uznania, może usunąć z Platformy dowolne Treści Użytkownika i powiązane z nimi elementy. Użytkownik niniejszym zgadza się na to, że nie będzie określony jako autor danych Treści Użytkownika.

     5. Rzeczywiste ID i ujawnianie tożsamości. Platforma umożliwia wyjawienie swojej tożsamości innym użytkownikom Platformy za pośrednictwem funkcji „Znajomi z Rzeczywistym ID”. Jeśli Użytkownik korzysta z funkcji Rzeczywistego ID i zaakceptuje zaproszenie innego użytkownika do zostania „Znajomymi z Rzeczywistym ID”, taki użytkownik będzie widzieć prawdziwe imię i nazwisko oraz status sieciowy Użytkownika. Niektóre funkcje, takie jak czat głosowy na Platformie, są dostępne wyłącznie między użytkownikami Platformy, którzy wybrali funkcję Rzeczywistego ID. Rodzic lub opiekun prawny zezwalający niepełnoletniemu dziecku na korzystanie ze swojego Konta musi być świadomy, iż dziecko może wybrać opcję Rzeczywistego ID. JEŚLI UŻYTKOWNIK WYBIERZE OPCJĘ RZECZYWISTEGO ID, OSOBY, KTÓRE OZNACZY JAKO „ZNAJOMYCH Z RZECZYWISTYM ID”, BĘDĄ MOGŁY ZOBACZYĆ IMIONA I NAZWISKA JEGO POZOSTAŁYCH „ZNAJOMYCH Z RZECZYWISTYM ID”, ZAŚ JEGO IMIĘ I NAZWISKO ORAZ STATUS SIECIOWY BĘDĄ WIDOCZNE DLA OSÓB, KTÓRE JEGO „ZNAJOMI Z RZECZYWISTYM ID” WYBRALI, KORZYSTAJĄC Z TEJ SAMEJ FUNKCJI. Opcję Rzeczywistego ID można wyłączyć w dowolnym momencie, usuwając wszystkich Znajomych z Rzeczywistym ID ze swojego Konta.

     6. Usługa telewizyjna spółki Blizzard: Po powiązaniu licencji na Grę World of Warcraft lub StarCraft II: Wings of Liberty z kontem Użytkownika lub poprzez zamówienie jakichkolwiek usług sieciowych powiązanych z World of Warcraft lub StarCraft II: Wings of Liberty, Użytkownik – jako część opłat za usługi sieciowe – otrzyma dostęp do rozgrywek sieciowych oraz telewizji (ESL Turtle TV), która jest usługą IP TV zawierającą, oprócz innych treści, gry spółki Blizzard, produkty spółki Blizzard oraz inne elementy powiązane ze spółką Blizzard.

    2. Funkcje Gry

     1. Edytory Gry. Określone gry zawierają oprogramowanie edytorskie (zwane dalej „edytorami gry”) umożliwiające projektowanie niestandardowych gier, poziomów, map, scenariuszy lub innych elementów (zwanych dalej „Grami Niestandardowymi”). Dla celów niniejszej umowy oraz wszelkich wymienionych w niej umów, jako „Gry Niestandardowe” określa się wszystkie treści utworzone z wykorzystaniem edytorów gry, w tym w szczególności wszystkie pliki cyfrowe powiązane z Grami Niestandardowymi, a także (1) wszelkie treści zawarte w takich plikach, wliczając w to między innymi postaci gracza i bohaterów niezależnych, elementy dźwiękowe i graficzne, elementy środowiska, obiekty, przedmioty, skórki i tekstury, (2) wszelkie tytuły, znaki towarowe, nazwy handlowe, nazwy postaci lub inne nazwy i określenia związane z lub zawarte w Grze Niestandardowej, oraz (3) wszelkie inne prawa własności intelektualnej zawarte w Grze Niestandardowej, wliczając w to wszelkie treści, koncepcje rozgrywki, metody lub pomysły. Gra Niestandardowa może być używana wyłącznie z silnikiem gry powiązanym z określonym edytorem gry. Sposób wykorzystywania i używania Gry Niestandardowej określony jest w zasadach korzystania z Gry Niestandardowej, których ustalenia stanowią część niniejszej umowy poprzez odniesienie i można je znaleźć na stronie https://www.blizzard.com/pl-pl/legal/d98bbabd-9e50-49f2-81b9-b27120a2bbf1/polityka-dozwolonego-u%C5%BCytku-gier-niestandardowych. Spółka Blizzard może modyfikować, usuwać, wyłączać lub usuwać Gry Niestandardowe w dowolnym czasie i wedle swojego uznania.

     2. Turnieje społecznościowe. W celu wsparcia lokalnych przedsięwzięć e-sportowych spółka Blizzard zapewnia program licencyjny dla organizatorów turniejów społecznościowych na mocy licencji dotyczącej konkursów społecznościowych dostępnej pod adresem https://communitytournaments.blizzardesports.com/pl-pl/.

     3. Beta-testy przedpremierowych wersji Gier. Niektóre wersje przedpremierowe Gier mogą zostać udostępnione Użytkownikowi poprzez Platformę do celu testów („Beta-test”). Udział w Beta-teście na Platformie jest regulowany przez następujące zasady:

      1. Warunki uczestnictwa. Aby wziąć udział w Beta-testach, Użytkownik musi spełniać następujące wymagania:

       1. Spółka Blizzard musi wyznaczyć Użytkownika do udziału w Beta-teście (jako „Beta-testera”);

       2. Konto biorące udział w Beta-testach musi posiadać dobrą reputację;

       3. Jeśli celem Beta-testu jest przetestowanie dodatku do Gry, wtedy Konto powinno zostać zaktualizowane tak, aby zawierało wszystkie wcześniejsze dodatki do danej Gry;

       4. Użytkownik zezwala spółce Blizzard na pozyskiwanie informacji systemowych dotyczących konfiguracji sprzętowej i oprogramowania zainstalowanego na komputerze, który ma zostać wykorzystany przez niego do Beta-testów („System na potrzeby Beta-testów”), przed rejestracją na potrzeby Beta-testu. Umożliwia on tym samym spółce Blizzard upewnienie się, że jest uprawniony do uczestnictwa w Beta-teście; oraz

       5. System na potrzeby Beta-testów musi spełniać wymagania określone przez Blizzard do celów Beta-testów.

      2. Poufność. Jeśli Blizzard ogłosi, że Beta-test jest poufny, Użytkownik zostanie poinformowany o tym fakcie w zaproszeniu do udziału w Beta-testach. Podczas poufnych Beta-testów sam fakt ich istnienia oraz wszelkie inne elementy z nimi związane mają zostać utrzymane w tajemnicy, a Użytkownik zgadza się zachować wszytko związane z Beta-testami w tajemnicy przed osobami niebiorącymi udziału w Beta-teście do momentu, gdy spółka Blizzard poinformuje go, że Beta-testy nie są już poufne. Przykładowo Użytkownik zgadza się nie ujawniać następujących informacji, między innymi, podczas trwania poufnych Beta-testów:

       1. Informacje dotyczące Beta-testu, takie jak rola Użytkownika jako Beta-testera, długość Beta-testu, liczba Beta-testerów, sposób w jaki Użytkownik został Beta-testerem itp.

       2. Informacje związane z testowaną Grą, takie jak wygląd i wrażenia z Gry, rasy i klasy postaci, walka, magia, komunikacja, grupy, wykonywanie zadań, systemy monetarne, interakcja z bohaterami niezależnymi, przedmioty, zbroje, broń, stabilność działania Gry, itp.

      3. Beta-testy i funkcje pozwalające korzystać z prawdziwych pieniędzy. Niektóre Gry mogą posiadać funkcje umożliwiające zakup licencji lub wirtualnych przedmiotów bądź usług z poziomu interfejsu Gry. W razie zakupu licencji na korzystanie z wirtualnych przedmiotów lub usług podczas trwania Beta-testów, wszystkie zakupy są regulowane przez Warunki Sprzedaży. Blizzard nie przewiduje możliwości zwrotu kosztów zakupu wirtualnego przedmiotu lub usługi, a w niektórych przypadkach przedmioty lub usługi zakupione podczas Beta-testów mogą nie zostać przeniesione do wersji Gry dostępnej w sprzedaży. W takich przypadkach Blizzard udzieli Użytkownikowi informacji na temat kredytu za zakupy materiałów cyfrowych dokonanych za prawdziwe środki pieniężne podczas trwania Beta-testów, który Użytkownik mógłby uzyskać po zakończeniu Beta-testu, jeśli jest on naliczany.

      4. Informacje zwrotne. W trakcie trwania oraz po zakończeniu Beta-testów Użytkownik może otrzymać możliwość dzielenia się swoimi komentarzami, sugestiami oraz wrażeniami z Gry za pomocą narzędzi do udzielania informacji zwrotnej oraz zgłaszania błędów, a także wewnętrznych stron i forów oraz innych metod. Gra może również zawierać narzędzie, które umożliwi systemowi komputerowemu przesyłanie informacji o systemie i sterownikach w razie awarii Gry. Narzędzie to będzie zbierać dane z systemu komputera dotyczące awarii oraz umożliwi przesłanie raportu drogą elektroniczną do spółki Blizzard.

      5. Przyjęcie do wiadomości. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że:

       1. Gra w fazie testowej Beta jest wersją rozwojową, w związku z czym może zawierać błędy, które mogą powodować utratę danych lub uszkodzenie systemu komputerowego;

       2. Użytkownik powinien stworzyć kopię zapasową dysku twardego przed instalacją wersji Beta;

       3. Użytkownik posiada niezbędne zasoby umożliwiające łatwą reinstalację systemu operacyjnego wykorzystywanego jako System na potrzeby Beta-testów oraz przywrócenia wszelkich danych, które mogłyby zostać utracone;

       4. Blizzard nie odpowiada w żaden sposób za utratę danych lub uszkodzenie Systemu na potrzeby Beta-testów, przerwy w usłudze, awarie sprzętu lub oprogramowania bądź utratę danych i zakłócenie usługi;

       5. Blizzard może monitorować lub rejestrować wszelką komunikację, odbywającą się drogą elektroniczną lub inną, dotyczącą wersji Beta, w tym, m.in., poprzez pakiety, czat w grze, posty na forum itp.;

       6. Blizzard może usuwać lub zmieniać informacje przechowywane przez Platformę lub Grę w fazie testowej Beta z dowolnej przyczyny i w dowolnym czasie w trakcie trwania Beta-testów;

       7. Blizzard może przesyłać pliki oprogramowania do Systemu na potrzeby Beta-testów, włącznie z programem, który będzie zbierał i przesyłał do spółki Blizzard informacje systemowe dotyczące używanego procesora, pamięci RAM, systemu operacyjnego, karty graficznej i dźwiękowej; oraz

       8. Użytkownik nie może sprzedawać, przekazywać ani komercyjnie wykorzystywać dostępu do Bety, wliczając w to dystrybucję kluczy do Bety bez wyraźnej zgody spółki Blizzard.

      6. Zakończenie. Spółka Blizzard może zdecydować o zakończeniu Beta-testów w dowolnym momencie. Kiedy spółka Blizzard zakończy Beta-testy, Użytkownik musi usunąć przedpremierową wersję Gry, która była poddawana Beta-testom, oraz wszelkie materiały i dokumenty otrzymane od spółki Blizzard do celu Beta-testów. Spółka Blizzard może także poprosić Użytkownika o usunięcie wszelkich elementów wersji Beta z twardych dysków, na których została zainstalowana przedpremierowa wersja Gry poddawana Beta-testom. Użytkownik zgadza się i przyjmuje do wiadomości, że zakończenie Beta-testów nie stanowi podstaw do żadnych refundacji, w tym między innymi refundacji wirtualnych przedmiotów, refundacji za czas wykupiony, by można było uzyskać dostęp do Gry World of Warcraft itp.

      7. Punkty Umowy dotyczące Beta-testów. Podczas udziału w Beta-testach, warunki niniejszego punktu 1.D.ii.3. zastępują i są nadrzędne wobec wszelkich innych punktów niniejszej Umowy, które mogą powodować konflikt z warunkami zawartymi w punkcie 1.D.ii.3. Ponadto punkt 1.B.iv.3. jest szczególnie wyłączony w zakresie korzystania z wersji Beta.

  2. Własność spółki Blizzard.

   1. Z wyjątkiem wyłącznie Gier Licencjodawców spółka Blizzard jest właścicielem lub licencjobiorcą wszelkich praw, tytułów oraz udziałów dotyczących Platformy, w tym Gier produkowanych i opracowywanych przez Blizzard Entertainment, Inc. („Gier Blizzard”), Gier Niestandardowych będących pochodną Gry Blizzard, Kont oraz wszelkich ich funkcji i elementów składowych. Platforma może zawierać materiały licencjonowane przez strony trzecie, a licencjodawcy tych materiałów mogą dochodzić swoich praw w przypadku naruszenia postanowień niniejszej Umowy. Poniższe elementy składowe Platformy (które nie zawierają treści ani elementów składowych Gier Licencjodawców) są własnością spółki Blizzard lub zostały jej udzielone na mocy licencji:

    1. Wszelkie wirtualne treści pojawiające się na Platformie, w tym w Grach Blizzard, takie jak:

     1. Elementy wizualne: lokalizacje, grafiki, projekty struktur lub krajobrazu, animacje, efekty audiowizualne;

     2. Elementy narracji: tematy, pomysły, opowieści oraz fabuły;

     3. Postacie: nazwy, podobieństwa postaci, wyposażenie oraz charakterystyczne wyrażenia postaci występujących w Grach;

     4. Przedmioty: wirtualne towary, takie jak karty cyfrowe, waluta, eliksiry, broń, zbroje, ozdoby, skórki, graffiti, zwierzaki, wierzchowce, itp.;

    2. Wszelkie dane oraz komunikacja, jaka odbywa się za pośrednictwem Platformy;

    3. Wszelkie dźwięki, kompozycje muzyczne, nagrania i efekty dźwiękowe pochodzące z Platformy;

    4. Wszelkie nagrania, powtórki z gier, rekonstrukcje rozgrywek w grze, bitew, pojedynków itp.;

    5. Kod komputerowy, w tym m.in. „aplety“ oraz kod źródłowy;

    6. Tytuły, metody działania, oprogramowanie, powiązana dokumentacja oraz wszelkie inne oryginalne prace autorskie zawarte na Platformie;

    7. Wszystkie Konta, w tym nazwa Konta oraz wszelkie pseudonimy BattleTag związane z Kontem. Wszelki użytek Kont powinien odbywać się z korzyścią dla spółki Blizzard. Blizzard nie uznaje transferów Kont. Użytkownik nie może nabyć, sprzedać, podarować ani wymieniać Konta, ani też oferować kupna, sprzedaży, darowizny lub wymiany Konta, a wszelkie takie próby nie będą miały mocy prawnej i mogą spowodować usunięcie Konta;

    8. Wszelkie osobiste prawa autorskie związane z Platformą, w tym Gry Niestandardowe będące pochodnymi Gry Blizzard, takie jak prawo do oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem, a także prawo do spójności pewnych oryginalnych prac autorskich; oraz

    9. W kwestii prawa do tworzenia prac pochodnych w ramach niniejszej Umowy, Użytkownik zgadza się nie tworzyć jakichkolwiek prac w oparciu o Platformę, z wyjątkiem przypadków wyraźnego zezwolenia w niniejszej Umowie lub udzielonego przez Blizzard w niektórych zasadach konkursów, Regulaminie Fanów Blizzard lub aneksach do niniejszej Umowy.

  3. Wstępnie zainstalowane oprogramowanie. Platforma może zawierać oprogramowanie dodatkowe wymagające akceptacji dodatkowych warunków przed rozpoczęciem jego użytkowania („Oprogramowanie Dodatkowe”).

   1. Instalacja. Użytkownik wyraża zgodę na instalację Oprogramowania Dodatkowego przez Blizzard na jego dysku twardym w ramach instalacji Platformy oraz każdoczasowo przez cały okres trwania niniejszej Umowy.

   2. Użytkowanie. Jeżeli Blizzard nie udostępni Użytkownikowi ważnej licencji oraz klucza alfanumerycznego do wykorzystania i aktywacji Dodatkowego Oprogramowania, nie może on uzyskać dostępu, używać, dystrybuować, kopiować, wyświetlać, odtwarzać kodu źródłowego, pozyskiwać kodu źródłowego, modyfikować, dokonywać dezasemblacji, dekompilować lub tworzyć prac pochodnych na podstawie Dodatkowego Oprogramowania. W przypadku gdy Blizzard udostępni Użytkownikowi ważną licencję i klucz alfanumeryczny do wykorzystania i aktywacji Dodatkowego Oprogramowania, Dodatkowe Oprogramowanie można wykorzystywać wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

   3. Kopie. Użytkownik może wykonać jedną (1) kopię Oprogramowania Dodatkowego wyłącznie do celów archiwalnych.

  4. Zgoda na monitorowanie. PODCZAS DZIAŁANIA PLATFORMA (W TYM GRA) MOŻE MONITOROWAĆ PAMIĘĆ KOMPUTERA LUB URZĄDZENIA PRZENOŚNEGO W CELU WYKRYWANIA NIEAUTORYZOWANYCH PROGRAMÓW STRON TRZECICH, KTÓRE DZIAŁAJĄ RÓWNOLEGLE Z GRĄ LUB POZA PROCESEM. ZA „NIEAUTORYZOWANY PROGRAM STRON TRZECICH” UWAŻA SIĘ DOWOLNE OPROGRAMOWANIE STRONY TRZECIEJ ZAKAZANE W POWYŻSZYM PUNKCIE 1.C. W PRZYPADKU WYKRYCIA NIEAUTORYZOWANEGO PROGRAMU STRONY TRZECIEJ PLATFORMA MOŻE: (a) PRZEKAZAĆ INFORMACJĘ SPÓŁCE BLIZZARD, W TYM MIĘDZY INNYMI: NAZWĘ KONTA, SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE WYKRYTEGO NIEAUTORYZOWANEGO PROGRAMU, GODZINĘ I DATĘ, LUB (b) SPÓŁKA BLIZZARD WYKONA DOWOLNE LUB WSZYSTKIE PRAWA WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ UMOWY ZA UPRZEDNIM POWIADOMIENIEM UŻYTKOWNIKA LUB PRZY JEGO BRAKU. Ponadto niektóre Gry zawierają narzędzie umożliwiające systemowi komputerowemu używanemu przez Użytkownika przesyłanie informacji dotyczących awarii Gry do spółki Blizzard. Informacje takie obejmują dane dotyczące systemu i sterowników. Zgadzając się na to, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie lub wykorzystywanie takich danych przez spółkę Blizzard.

  5. Ograniczona gwarancja. W PRZYPADKU MIESZKAŃCÓW UNII EUROPEJSKIEJ GWARANCJE MAJĄ ZASTOSOWANIE ZGODNIE Z ODPOWIEDNIMI USTAWOWYMI PRZEPISAMI PRAWA. W PRZYPADKU MIESZKAŃCÓW KRAJÓW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ ZASTOSOWANIE MAJĄ NASTĘPUJĄCE WARUNKI: PLATFORMA JEST DOSTARCZANA „W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE” I „W STANIE DOSTĘPNYM DO UŻYTKU”, BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM, MIĘDZY INNYMI, GWARANCJI POKUPNOŚCI, ZDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU, NIENARUSZANIA PRAW, JAK RÓWNIEŻ GWARANCJI WYNIKAJĄCYCH Z PRZEBIEGU TRANSAKCJI HANDLOWEJ LUB ZWYCZAJÓW HANDLOWYCH. BLIZZARD NIE GWARANTUJE, ŻE UŻYTKOWNIK BĘDZIE W STANIE UZYSKAĆ DOSTĘP DO PLATFORMY LUB KORZYSTAĆ Z NIEJ W WYBRANYM PRZEZ SIEBIE CZASIE LUB MIEJSCU; ŻE PLATFORMA BĘDZIE DZIAŁAĆ W SPOSÓB NIEPRZERWANY I BEZBŁĘDNY; ŻE BŁĘDY ZOSTANĄ NAPRAWIONE LUB ŻE KLIENT GRY BĄDŹ PLATFORMA NIE ZAWIERAJĄ WIRUSÓW ANI INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW.

  6. Ograniczenie i zwolnienie z odpowiedzialności.

   1. Spółka Blizzard może zostać pociągnięta do odpowiedzialności zgodnie z ustawowymi przepisami prawa (i) w przypadku celowego naruszenia; (ii) w przypadku rażącego zaniedbania lub (iii) z tytułu odszkodowania wynikającego z utraty życia, zdrowia lub kalectwa bądź (iv) na mocy dowolnej ustawy o odpowiedzialności z tytułu wad produktu. Za rażące zaniedbanie uważa się działanie lub zaniechanie o charakterze znaczącej niedbałości demonstrujące ewidentne nieprzestrzeganie podstawowych obowiązków.

   2. Bez ograniczenia powyższego, Użytkownik potwierdza i akceptuje, że spółka Blizzard może odpowiadać za drobne zaniedbanie w przypadku naruszenia istotnego zobowiązania umownego. Istotne zobowiązanie umowne oznacza wszelkie zobowiązania, (i) które są niezbędne do wypełnienia Umowy, (ii) których naruszenie mogłoby zagrozić celowi niniejszej Umowy oraz (iii) których przestrzeganie jest generalnie niepodważalne. W takich przypadkach odpowiedzialność spółki Blizzard ograniczy się do typowych i przewidywalnych szkód. Za drobne zaniedbania uważa się wszystkie zaniedbania, które nie są rażące.

  7. Odszkodowanie. Użytkownik wyraża zgodę na zabezpieczenie, obronę i ochronę spółki Blizzard przed wszelkimi roszczeniami, żądaniami, szkodami i innymi stratami, w tym uzasadnionymi kosztami reprezentacji prawnej, dochodzonymi przez osoby trzecie, wynikającymi lub powstałymi wskutek użytkowania Platformy przez Użytkownika lub naruszenia przez Użytkownika niniejszej Umowy lub specyficznych warunków użytkowania danej Gry, jednakże powyższe nie ma zastosowania, jeżeli naruszenie prawa nie może być przypisane celowemu działaniu lub zaniedbaniu Użytkownika.

  8. Godziwe zadośćuczynienie. Użytkownik niniejszym przyznaje, iż spółka Blizzard poniosłaby niepowetowane straty, gdyby niniejsza Umowa nie została właściwie wykonana, a jej postanowienia – honorowane, i dlatego też przyznaje, iż powinniśmy być uprawnieni, bez kaucji, innego zabezpieczenia lub dowodów straty, do odpowiedniego godziwego zadośćuczynienia dotyczącego naruszenia niniejszej Umowy, oprócz innych środków prawnych, które mogą być dostępne nam inaczej na mocy stosujących się przepisów prawnych.

  9. Zmiany. Spółka Blizzard zastrzega sobie prawo do każdoczasowej aktualizacji niniejszej Umowy w związku ze zmianami zachodzącymi w działalności oraz prawie. W takim wypadku spółka Blizzard prześle do Użytkownika specjalne zawiadomienie celem poinformowania go o wszelkich zmianach. Jeżeli Użytkownik nie zgłosi sprzeciwu wobec zmienionej Umowy przed upływem sześciu (6) tygodni od czasu przesłania zawiadomienia, dalsze użytkowanie Platformy będzie równoznaczne z akceptacją warunków Umowy. Wraz z powiadomieniem spółka Blizzard przypomni Użytkownikowi, że dalsze korzystanie z Platformy po upływie sześciu (6) tygodni od zawiadomienia oznacza akceptację wszystkich zmian. Takie zmiany lub modyfikacje nie będą miały wpływu na istotne właściwości Platformy. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Blizzard.

  10. Okres obowiązywania i rozwiązanie Umowy.

   1. Okres obowiązywania. Niniejsza Umowa wchodzi w życie w chwili utworzenia Konta oraz pozostaje ważna do momentu jej rozwiązania bądź zastąpienia przez Nową Umowę lub – jeśli nie wydarzy się żadne z powyższych – tak długo jak Użytkownik korzysta z Platformy. Jeśli spółka Blizzard zdecyduje się zaprzestać świadczenia Platformy lub udzielić licencji na jej świadczenie stronie trzeciej, powiadomi on o tym Użytkowników z co najmniej trzymiesięcznym (3) wyprzedzeniem.

   2. Rozwiązanie Umowy.

    Użytkownik jest uprawniony do odstąpienia od Umowy z uzasadnionej przyczyny, określonej przez obowiązujące przepisy prawne lub stosowną decyzję sądową z zastrzeżeniem pisemnego wypowiedzenia przesłanego drogą pocztową spółce Blizzard Entertainment, Attn: Law Department, 145, rue Yves Le Coz, 78000 Versailles, Francja.

    1. W razie nieprzestrzegania przez Użytkownika warunków niniejszej Umowy lub Regulaminu Gry bądź Kodeksu Postępowania spółka Blizzard może wysłać mu ostrzeżenie dotyczące nieprzestrzegania zasad. W przypadku poważnego naruszenia warunków niniejszej Umowy, Regulaminu Gry lub Kodeksu Postępowania, spółka Blizzard może rozwiązać niniejszą Umowę, cofnąć dostęp do Platformy lub dowolną licencję na Grę ze skutkiem natychmiastowym bez wcześniejszego ostrzeżenia. Za poważne naruszenia uważa się przypadki naruszenia istotnych warunków, które obejmują punkty 1.A.ii.2, 1.A.iv., 1.B.iii., 1.C., 1.D.i.2.g., 2 oraz 3.B. niniejszej Umowy lub powtarzające się naruszania innych postanowień niniejszej Umowy lub Regulaminu Gry, w tym dalsze nieprzestrzeganie zasad mimo otrzymanego ostrzeżenia.

    2. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy prawo Użytkownika do dostępu oraz użytkowania Gier zostanie cofnięte.

  11. Prawo Właściwe. Niniejsza Umowa podlega przepisom prawa Francji i będzie zgodnie z nimi interpretowana. Jeśli Użytkownik mieszka w państwie członkowskim Unii Europejskiej, chronią go również obowiązkowe postanowienia przepisów o ochronie konsumentów obowiązujące w jego państwie członkowskim.

  12. Postanowienia ogólne.

   1. Gra (Gry) nie może być re-eksportowana, pobierana lub w inny sposób eksportowana do innego kraju (lub do jego obywatela bądź rezydenta), wobec którego rząd USA utrzymuje sankcje gospodarcze, ani do żadnej z osób i żadnego z podmiotów z Listy Osób lub Listy Podmiotów Pozbawionych Prawa Wysyłania i Otrzymywania Towarów i Technologii Amerykańskich (Denied Persons List, Denied Entity List) Departamentu Handlu USA. Użytkownik niniejszym oświadcza i gwarantuje, że nie jest obywatelem któregokolwiek z wyżej wymienionych krajów, nie znajduje się pod wpływem takiego kraju, ani też nie przebywa na ich terytorium, oraz że nie znajduje się na żadnej z wymienionych list.

   2. Blizzard może w dowolnej chwili scedować niniejszą Umowę, w całości lub w części, na dowolną osobę fizyczną lub prawną, za zgodą Użytkownika lub bez niej, pod warunkiem, że taka cesja nie zmniejsza praw Użytkownika wynikających z niniejszej Umowy. Użytkownik nie może scedować niniejszej Umowy bez wcześniejszej pisemnej zgody spółki Blizzard, a wszelka nieupoważniona cesja nie będzie posiadać mocy prawnej.

   3. Nieegzekwowanie przez spółkę Blizzard postanowień niniejszej Umowy nie będzie interpretowane jako (1) uchylenie takich warunków ani (2) ograniczenie jakiegokolwiek prawa do egzekwowania takich warunków. Ponadto spółka Blizzard może postanowić nie egzekwować postanowienia niniejszej Umowy w określonym przypadku; jednakże Użytkownik ma mimo wszystko obowiązek przestrzegać takiego postanowienia w przyszłości.

   4. Powiadomienia.

    1. Przesyłane do spółki Blizzard. Wszelkie powiadomienia od Użytkownika lub wynikające z niniejszej Umowy powinny zostać sporządzone w formie pisemnej i wysłane na adres: Blizzard Entertainment, Attn. Law Department, 145, rue Yves le Coz, 78000 Versailles, Francja.

    2. Przesyłane do Użytkownika. Wszelkie powiadomienia przesyłane przez Blizzard w ramach niniejszej Umowy powinny być dostarczane w formie pisemnego zawiadomienia, wiadomości e-mail lub wpisu na blogu. Formy zawiadomień oraz przykłady zostały wymienione w naszej Polityce Prywatności dostępnej na stronie http://eu.blizzard.com/pl-pl/company/about/privacy.html.

   5. Spółka Blizzard nie będzie odpowiedzialna za żadne opóźnienia lub niewypełnienie postawienia wynikające z przyczyn będących poza rozsądną kontrolą spółki Blizzard, takich jak katastrofy naturalne, nieprzewidziane włamania do naszych systemów informatycznych, wojna, terroryzm, zamieszki, embargo, działania władz wojskowych lub cywilnych, klęska żywiołowa, pożar, powódź, wypadki, strajki, zakłócenia transportu, braki paliwa, energii elektrycznej, siły roboczej czy materiałów.

   6. Jeżeli jakakolwiek część niniejszej Umowy zostanie uznana za nieważną bądź niewykonalną, taka część zostanie wyłączona, a pozostała część Umowy pozostanie ważna i obowiązująca.

   7. W przypadku sporu dotyczącego tego, czy licencjodawcą i stroną umowy z Użytkownikiem jest spółka Blizzard Entertainment S.A.S. czy spółka Activision Blizzard International B.V., za licencjodawcę i stronę umowy z Użytkownikiem uznaje się spółkę Activision Blizzard International B.V.

   8. Niniejsza Umowa, wraz z innymi obowiązującymi umowami ze spółką Blizzard dostępnymi na Stronie z dokumentacją prawną spółki Blizzard, stanowi całość porozumienia pomiędzy stronami w zakresie jej przedmiotu i zastępuje wszelkie inne wcześniejsze porozumienia, ustne lub pisemne.

   9. Postanowienia zawarte w punktach 1.C, 2, 5, 6, 7, 8, 11 oraz 12 obowiązują także po rozwiązaniu niniejszej Umowy z dowolnej przyczyny.

  KONIEC