Europa

Warunki sprzedaży

  Ostatnia aktualizacja: 12 czerwca 2017r.

  Należy uważnie przeczytać poniższe warunki sprzedaży („Warunki Sprzedaży”). Zamawiając produkt i/lub usługę, przyjmujesz do wiadomości, że oznacza to złożenie prawnie wiążącej oferty zawarcia umowy, i potwierdzasz, że masz ukończone 18 lat, bądź posiadasz pozwolenie swoich rodziców lub prawnego opiekuna na zawarcie tej umowy.

  Niniejsze Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do zakupów treści cyfrowych, takich jak oprogramowanie bez fizycznego nośnika danych, subskrypcje gier, cyfrowe przedmioty w grze, fundusze, które mają zostać dodane do Salda Blizzard (zwanego wcześniej Saldem Battle.net) („Treści Cyfrowe”) i/lub usług („Usługi”). Produkty fizyczne nie są obecnie dostępne do sprzedaży na niniejszej platformie.

  1. Zamówienie. Złożenie zamówienia Destiny 2 oznacza złożenie wiążącej oferty zakupu odpowiednich Treści Cyfrowych od spółki Activision Blizzard International B.V., niezależnie od kraju Twojego zamieszkania. Zamówienie innych Treści Cyfrowych lub Usług oznacza złożenie wiążącej oferty spółce Blizzard Entertainment SAS, TSA 60001, 78008 Versailles CEDEX, Francja, jeśli mieszkasz w Unii Europejskiej, lub spółce Activision Blizzard International B.V., Beechavenue 131 D, 1119 RB Schiphol-Rijk, Holandia, jeśli mieszkasz poza Unią Europejską (W dalszej części dokumentu Blizzard Entertainment SAS oraz Activision Blizzard International B.V. określane są jako „Blizzard”, „my” lub „nas”). Zamówienie zostanie przyjęte, a umowa zawarta z chwilą wysłania przez nas wiadomości e-mail z potwierdzeniem na adres e-mailowy znajdujący się na Twoim koncie Battle.net („Wiadomość Potwierdzająca”) bądź udostępnienia przez nas Treści Cyfrowych i/lub Usługi. Korzystanie z Treści Cyfrowych lub Usługi jest regulowane przez Umowę Licencyjną Końcowego Użytkownika Battle.netu, wszelkie inne umowy licencyjne użytkownika końcowego i/lub inne warunki użytkowania oraz/lub warunki świadczenia usług, przedstawione użytkownikowi podczas składania zamówienia.

  Ważne: Niniejszym wyrażasz zgodę na rozpoczęcie dostarczania Treści Cyfrowych i świadczenia naszych Usług natychmiast po wysłaniu przez nas Wiadomości Potwierdzającej lub udostępnieniu Treści Cyfrowych bądź Usług, w zależności od tego, co nastąpi pierwsze. W przypadku przedsprzedaży/zamówienia przedpremierowego realizacja umowy rozpoczyna się z chwilą dodania właściwej licencji do twojego konta Blizzard (zwanego wcześniej kontem Battle.net).

  2. Subskrypcje. Czas trwania subskrypcji gry będzie zależeć od wybranego przez ciebie okresu subskrypcji. Aby uniknąć jakichkolwiek przerw w użytkowaniu Treści Cyfrowych, twoja subskrypcja będzie odnawiana automatycznie na ten sam wybrany przez ciebie okres subskrypcji. W każdej chwili możesz anulować subskrypcję, klikając przycisk „Anuluj abonament” na stronie zarządzania kontem przed zakończeniem aktualnego okresu subskrypcji. Mimo to nadal będzie możliwe korzystanie z Treści Cyfrowych do momentu zakończenia aktualnego okresu subskrypcji. Należy pamiętać, że za wcześniejsze zakończenie subskrypcji nie otrzymasz żadnego zwrotu kosztów, ponieważ korzystanie z Treści Cyfrowych będzie możliwe aż do zakończenia okresu subskrypcji. Blizzard zastrzega sobie prawo do modyfikowania wysokości opłat za subskrypcję według własnego uznania. W takim przypadku Blizzard wyśle wiadomość informacyjną z powiadomieniem na co najmniej 30 dni przed dokonaniem zmian cen. W powiadomieniu przypomnimy, że dalsze korzystanie z aktualnej subskrypcji oznacza zaakceptowanie nowych opłat. Nowa cena będzie jednak obowiązywać od daty automatycznego odnowienia subskrypcji. W przypadku niezaakceptowania tych zmian można anulować subskrypcję, klikając przycisk „Anuluj abonament” na stronie zarządzania kontem, zanim rozpocznie się okres subskrypcji ze zmienioną ceną. Należy pamiętać, że abonament musi zostać anulowany, zanim zmiany cen wejdą w życie, w innym wypadku uznamy, że zmiany zostały zaakceptowane.

  3. Ceny i płatność. W cenę wliczony jest należny podatek VAT. Treści Cyfrowe i Usługi są sprzedawane na podstawie płatności z góry. Płatność musi zostać dokonana z chwilą zamówienia, a w przypadku automatycznego odnowienia subskrypcji – na początku nowego okresu subskrypcji. Dostępne mogą być różne formy płatności wskazane podczas składania zamówienia, np. kartą kredytową, na podstawie dyspozycji bankowej lub z Salda Blizzard. W przypadku korzystania z usług płatniczych i fakturowania przez stronę trzecią (np. PayPal) zastosowanie mogą mieć dodatkowe warunki i koszty takiego usługodawcy.

  4. Prawo odstąpienia. Masz prawo odstąpić od tej umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych. Okres przewidziany na odstąpienie od umowy upływa po 14 dniach od jej zawarcia. Aby skorzystać z prawa odstąpienia, użytkownik jest zobowiązany poinformować nas, Blizzard Entertainment SAS, TSA 60001, 78008 Versailles CEDEX, Francja, (http://eu.support.blizzard.com/pl-pl)) o swej decyzji w jednoznacznym oświadczeniu (np. pismo wysłane pocztą lub wiadomość przekazana przez naszą stronę pomocy), z podaniem swojego nazwiska, adresu, nazwy konta Blizzard, numeru zamówienia, daty zamówienia oraz daty odstąpienia. Można w tym celu skorzystać z poniższego szablonu, choć nie jest to konieczne. Aby dotrzymać terminu odstąpienia, wystarczy wysłać informację dotyczącą skorzystania z przysługującego prawa odstąpienia przed upływem terminu odstąpienia. Efekty odstąpienia: W przypadku odstąpienia przez ciebie od umowy, zwrócimy ci wszystkie otrzymane płatności bez zbędnej zwłoki, w każdym wypadku nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy powiadomieni o decyzji odstąpienia od umowy. Zwrot płatności nastąpi w ten sam sposób w jaki otrzymaliśmy płatność w ramach pierwotnej transakcji, chyba że wyrazisz zgodę na inną formę zwrotu płatności; w żadnym wypadku nie poniesiesz jednak opłat z tytułu zwrotu wykonanej płatności. Jeśli poprosisz o rozpoczęcie wykonywania usług w czasie okresu odstąpienia, zapłacisz nam kwotę odpowiadającą zakresowi usług zrealizowanych do momentu poinformowania nas o odstąpieniu od niniejszej umowy, proporcjonalnie do kosztów pełnej realizacji umowy.

  Ważne: Niniejszym akceptujesz utratę prawa do odstąpienia w związku z zakupieniem Treści Cyfrowych od momentu rozpoczęcia świadczenia usług (zobacz Rozdział A. 1 wyżej). Niniejszym akceptujesz utratę prawa do odstąpienia w związku ze wszelkimi Usługami, jeśli rozpoczęto ich wykonanie za twoją jednoznaczną zgodą (zobacz Rozdział A. 1 wyżej) i z chwilą pełnej realizacji umowy przez nas.

  5. Zmiana warunków. Okazjonalnie możemy zmienić, zmodyfikować lub zaktualizować niniejsze Warunki Sprzedaży, które w zmienionej formie będą miały zastosowanie do wszystkich następnych zakupów. Niniejszym wyrażasz zgodę na zapoznanie się z Warunkami Sprzedaży przed każdym zakupem. Aby ułatwić weryfikację zmian, będziemy uaktualniać wskazaną powyżej datę „ostatniej aktualizacji”.

  6. Ograniczenie odpowiedzialności. Zgodnie z obowiązującym prawem Blizzard może ponosić odpowiedzialność wyłącznie za (a) szkody powstałe wskutek jakiegokolwiek zagrożenia życia, utraty kończyny lub zdrowia; (b) zaangażowanie się w celowe działania powodujące szkodę; (c) wykazanie się rażącym zaniedbaniem; (d) naruszenie warunków odpowiedzialności za produkt wynikające z przepisów prawa lub (e) naruszenie warunków przyjętej gwarancji. We wszystkich innych przypadkach Blizzard ponosi odpowiedzialność za drobne zaniedbania wyłącznie wówczas, gdy naruszy „istotne” zobowiązanie umowne. Termin „istotne” oznacza tu zobowiązania niezbędne do realizacji niniejszych Warunków Sprzedaży, których naruszenie zagroziłoby celowi Warunków Sprzedaży, a na których dochowaniu można zwyczajowo polegać. W takich wypadkach odpowiedzialność spółki Blizzard ogranicza się do szkód typowych i przewidywalnych. W pozostałych przypadkach Blizzard nie ponosi odpowiedzialności za drobne zaniedbania.

  7. Wady. W przypadku wad produktu zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa.

  8. Obsługa klienta. Dane kontaktowe działu obsługi klienta znajdują się na stronie http://eu.support.blizzard.com/pl-pl. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące zakupionych przez siebie treści cyfrowych i/lub usług, prosimy w pierwszej kolejności o kontakt z naszym działem obsługi klienta. Jeśli nie satysfakcjonuje cię sposób rozpatrzenia prośby przez dział obsługi klienta, a mieszkasz na terenie Unii Europejskiej, Komisja Europejska uruchomiła platformę internetowego rozstrzygania sporów (ODR), dostępną pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.

  9. Prawo właściwe i miejsce jurysdykcji. Z wyłączeniem kolizyjnych przepisów prawa oraz Konwencji ONZ w sprawie umów międzynarodowej sprzedaży towarów warunki sprzedaży regulują przepisy prawa holenderskiego lub francuskiego, w zależności od tego, z kim z Rozdziału A. 1 zawarto umowę, zgodnie z którymi należy je interpretować.

  10. Miejsce jurysdykcji. W najpełniejszym prawnie dozwolonym zakresie niniejszym wyrażasz zgodę, aby wyłącznym miejscem jurysdykcji w przypadku wszelkich roszczeń lub powództwa, wynikających z lub związanych z niniejszymi Warunkami Sprzedaży, były sądy holenderskie lub francuskie, w zależności od tego, z kim z Rozdziału A. 1 zawarto umowę.

  Aneks: przykładowy formularz odstąpienia
  Do:
  Blizzard Entertainment SAS
  TSA 60001
  78008 Versailles CEDEX
  Francja

  Niniejszym informuję, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących treści cyfrowych/zapewnienia następujących usług: [proszę podać nazwę treści sieciowych/usług]
  Zamówiono w dniu: [proszę podać datę]
  Numer zamówienia: [proszę podać numer zamówienia]
  Imię i nazwisko: [proszę podać imię i nazwisko]
  Adres: [proszę podać swój adres]
  Konto Blizzard: [proszę podać adres e-mailowy swojego konta Blizzard]
  Data: [proszę podać datę, a w przypadku wysyłki pocztą konwencjonalną także podpis]