日本

นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้สำหรับเกม Custom

  อัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563

  เอกสารฉบับนี้ (จะเรียกว่า “นโยบายฉบับนี้”) กำหนดหลักเกณฑ์สำหรับการออกแบบและการพัฒนาเกม Custom (ตามคำจำกัดความในสัญญาอนุญาตให้ผู้ใช้ขั้นปลายใช้สิทธิของบลิซซาร์ด) นโยบายฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าทรัพย์สินทางปัญญาของบลิซซาร์ดจะคงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อกำหนดข้อกำหนดเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของและการใช้เกม Custom และเพื่อช่วยส่งเสริมให้มีสภาพแวดล้อมของการเล่นเกมที่น่ารื่นรมย์สำหรับผู้เล่นเกมทุกราย

  1. ความเป็นเจ้าของ เกม Custom เป็นและจะยังคงเป็นทรัพย์สินของบลิซซาร์ดแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ทั้งนี้ โดยที่ไม่เป็นการจำกัดให้ความข้างต้นมีความหมายแคบลง โดยหนังสือฉบับนี้ ท่านโอนให้แก่บลิซซาร์ดตลอดไปซึ่งสิทธิ กรรมสิทธิ์ และประโยชน์ทั้งปวงของท่านที่มีอยู่ในเกม Custom ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลิขสิทธิ์ใด ๆ ที่มีอยู่ในเนื้อหาของเกม Custom ใด ๆ หากไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ท่านถูกห้ามหรือถูกจำกัดให้ไม่สามารถโอนสิทธิใด ๆ ในเกม Custom ให้แก่บลิซซาร์ดตลอดไปได้ ท่านอนุญาตให้บลิซซาร์ดมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวตลอดไปในทั่วโลก อย่างไม่มีเงื่อนไข โดยไม่มีค่าสิทธิ และโดยที่ไม่สามารถเพิกถอนได้ ในการใช้เกม Custom (หรือองค์ประกอบใด ๆ ของเกม) ได้อย่างเต็มที่ เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ และในลักษณะใดก็ตาม นอกจากนี้ ท่านตกลงว่าหากบลิซซาร์ดเห็นว่าจำเป็น ท่านจะจัดทำหนังสือโอนและ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยทันทีเมื่อได้รับการร้องขอจากบลิซซาร์ดเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของความในข้อนี้ ทั้งนี้เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับห้ามไม่ให้ท่านโอนหรือมอบธรรมสิทธิ์ของท่านให้แก่บลิซซาร์ด ท่านขอสละธรรมสิทธิ์ใด ๆ หรือสิทธิอื่นในทำนองเดียวกันที่ท่านอาจมีในเกม Custom ใด ๆ ทั้งหมดโดยไม่คิดค่าตอบแทนใด ๆ เท่าที่สามารถกระทำได้ตามกฎหมาย บลิซซาร์ดมีดุลพินิจโดยเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวที่จะสงวนสิทธิในการลบเกม Custom ออกจากระบบของตน และ/หรือกำหนดให้ผู้พัฒนาเกม Custom หยุดการพัฒนาและ/หรือการจัดจำหน่ายเกม Custom ใด ๆ หรือทั้งหมด โดยไม่เป็นการจำกัดสิทธิหรือความเป็นเจ้าของของบลิซซาร์ดในเกม Custom ดังกล่าว อนึ่ง อาจมีการดำเนินมาตรการทางวินัยต่อบัญชีบลิซซาร์ดของท่านได้หากท่านไม่ปฏิบัติตามคำร้องขอของบลิซซาร์ดหรือนโยบายฉบับนี้
  2. เกม Custom ควรเล่นได้โดยผู้ใช้งานทุกราย ผู้พัฒนาเกม Custom ต้องไม่พัฒนาเกม Custom ให้มีกลไกที่ทำให้ผู้พัฒนาสามารถจำกัดให้เฉพาะผู้ใช้งานบางรายเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงเกม Custom ได้
  3. การใช้เนื้อหาของบุคคลภายนอกในเกม Custom ท่านรับรองและรับประกันว่า เนื้อหาที่ท่านใช้ในการพัฒนาหรือรวมอยู่ในเกม Custom ใด ๆ และการรวบรวม จัดวาง หรือแสดงเนื้อหาดังกล่าว (จะเรียกรวมกันว่า “เนื้อหาของผู้ใช้งาน”) ไม่เป็นและจะไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ของบุคคลภายนอกรายใด ๆ นอกจากนี้ ท่านรับรองและรับประกันว่า ท่านจะไม่ใช้หรือจัดให้มีเนื้อหาของผู้ใช้งานที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ละเมิดสิทธิ หมิ่นประมาท ลามกอนาจาร ละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น ข่มขู่ ข่มเหง เหยียดหยาม แสดงถึงความเกลียดชัง เหยียดผิว หรือทำให้เกิดความไม่พึงพอใจหรือไม่เหมาะสมโดยประการอื่น ในกรณีที่บลิซซาร์ดทราบว่ามีบุคคลภายนอกเรียกร้องสิทธิเกี่ยวกับเกม Custom หนึ่ง ๆ บลิซซาร์ดขอสงวนสิทธิที่จะลบหรือบล็อกเกม Custom นั้นจากแพลตฟอร์มใด ๆ ของบลิซซาร์ด
  4. การใช้เกม Custom ในเชิงพาณิชย์ เว้นแต่บลิซซาร์ดจะทำหนังสือให้อนุญาตไว้เป็นอย่างอื่น ผู้พัฒนาเกม Custom ไม่สามารถพัฒนาเกม Custom เพื่อกำไรได้ บุคคลใด ๆ ที่ไม่ใช่บลิซซาร์ดจึงไม่สามารถขาย ให้อนุญาต หรือให้เช่าเกม Custom ได้ อีกทั้งเกม Custom จะต้องไม่มีฟีเจอร์ที่สนับสนุนให้ทำการซื้อเนื้อหาใด ๆ ไม่ว่าเป็นเนื้อหาที่มีรูปร่างหรือไม่มีรูปร่าง
  5. การรวมสัญญาอนุญาตให้ผู้ใช้ขั้นปลายใช้สิทธิของบลิซซาร์ดเข้าเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายฉบับนี้ โดยการกล่าวถึงสัญญาอนุญาตให้ผู้ใช้ขั้นปลายใช้สิทธิของบลิซซาร์ดในข้อนี้ ให้ถือว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาฉบับดังกล่าวรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายฉบับนี้ด้วย ในกรณีที่ข้อกำหนดของนโยบายฉบับนี้ขัดกับข้อกำหนดของสัญญาอนุญาตให้ผู้ใช้ขั้นปลายใช้สิทธิของบลิซซาร์ด ให้ข้อกำหนดของนโยบายฉบับนี้ใช้บังคับเหนือข้อกำหนดในสัญญาอนุญาตให้ผู้ใช้ขั้นปลายใช้สิทธิของบลิซซาร์ด ที่ขัดกันดังกล่าว
  6. การบริจาคเพื่อพัฒนาเกม Custom บลิซซาร์ดทราบว่า ในบางครั้งอาจต้องใช้เวลาและทรัพยากรจำนวนมากในการพัฒนาเกม Custom ด้วยเหตุนี้ บลิซซาร์ดจึงอนุญาตให้ผู้พัฒนาเกม Custom สามารถหาต้นทุนในการพัฒนาผ่านทางการรับบริจาคได้ โดยต้องอยู่ภายใต้ข้อจำกัดดังต่อไปนี้
   • ผู้บริจาคต้องไม่ได้รับข้อได้เปรียบในเกมใด ๆ เป็นพิเศษ เช่น การเข้าถึงเกม Custom ได้เป็นการส่วนตัว เลเวลพิเศษ สัญลักษณ์กราฟิก ข้อความพิเศษ ความสามารถต่าง ๆ ทหารในกองทัพ เป็นต้น ผู้ใช้งานทุกรายต้องได้เล่นเกม Custom ที่เหมือนกัน
   • บริษัทขนาดใหญ่ บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วน เป็นต้น ไม่สามารถได้รับการระบุชื่อในหน้าผู้จัดทำเกม Custom ได้ จะระบุชื่อได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น
   • การใช้เครื่องหมายการค้าและเนื้อหาอันมีลิขสิทธิ์ของบลิซซาร์ดในเกม Custom ต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแนวทางการใช้งานของบลิซซาร์ด ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ที่ https://www.blizzard.com/legal/8bcb0794-6641-4ce3-a573-8eb243bab342/blizzard-entertainment-logo-and-trademark-guidelines
   • การเข้าถึงเกม Custom หนึ่ง ๆ โดยผู้บริจาคต้องไม่เชื่อมกับการเข้าถึงเกม Custom นั้น ๆ ก่อนการจัดจำหน่ายต่อสาธารณชน
   • บลิซซาร์ดสงวนสิทธิในการใช้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการขอให้ผู้พัฒนาเกม Custom หยุดการร้องขอเงินทุนและลบคำร้องขอเงินทุนออกจากเว็บไซต์รับบริจาคโดยทันที และผู้พัฒนาเกม Custom ตกลงว่าจะปฏิบัติตามคำขอเช่นนั้นโดยทันที