North America

ข้อกำหนดการใช้งาน

  ขอขอบคุณที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ (“เว็บไซต์” นี้) เว็บไซต์นี้ให้บริการโดย Blizzard Entertainment, Inc. และบริษัทในเครือ (ต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า “Blizzard”) โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์ (“ข้อตกลง” ฉบับนี้) อย่างระมัดระวังก่อนทำการใช้เว็บไซต์นี้ หากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขทุกข้อในข้อตกลงฉบับนี้ โปรดอย่าใช้เว็บไซต์นี้

  ปรับปรุงล่าสุด: 20 สิงหาคม 2018

  การใช้งานเว็บไซต์

  คุณสามารถใช้เว็บไซต์นี้และเนื้อหาใดๆ ที่พบได้ในเว็บไซต์นี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะรูปภาพ โลโก้ การออกแบบ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย ภาพถ่าย เสียง ประโยค ข้อความ เครื่องมือ ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ ไฟล์ ข้อมูล ตัวทดลอง เนื้อหาเพื่อการโฆษณาการส่งเสริมการขาย สื่อภาพและเสียง และเนื้อหาหรือการแสดงข้อมูลในรูปแบบอื่นๆ ทั้งหมด) (เรียกรวมกันว่า “เนื้อหา”) ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในข้อตกลงฉบับนี้เท่านั้น และคุณยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ทุกเวลา

  การอนุญาตสิทธิแบบจำกัด Blizzard มอบการอนุญาตสิทธิที่ไม่จำกัดสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวและไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นให้กับคุณเพื่อให้คุณเข้าถึงและใช้เว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลเท่านั้น และการใช้งานจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในข้อตกลงฉบับนี้ การอนุญาตสิทธิดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงฉบับนี้ และไม่ครอบคลุมถึง: (ก) การใช้งานเว็บไซต์หรือเนื้อหาภายในเว็บไซต์ในเชิงพาณิชย์ด้วยวิธีใดๆ (ข) การแจกจ่าย การแสดงในที่สาธารณะ การแสดงต่อสาธารณชน การเผยแพร่ให้สาธารณะเข้าถึงได้ หรือการใช้เนื้อหาในวิธีการอื่นๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาต (ค) การแก้ไขหรือการสร้างผลงานดัดแปลงจากเว็บไซต์หรือเนื้อหา ไม่ว่าจะใช้ทั้งหมดหรือใช้เพียงส่วนหนึ่งก็ตาม (ง) การดาวน์โหลดเว็บไซต์ เนื้อหา หรือข้อมูลใดๆ ในเว็บไซต์ ไม่ว่าจะดาวน์โหลดทั้งหมดหรือเพียงส่วนหนึ่งก็ตาม (นอกเหนือจากการแคชเพจ) ยกเว้นเนื้อหาที่ระบุบนเว็บไซต์อย่างชัดแจ้งว่าอนุญาตให้ทำการดาวน์โหลดได้ หรือ (จ) การใช้งานเว็บไซต์หรือเนื้อหาในวิธีใดๆ ที่อยู่นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ไม่อนุญาตให้ใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาใดๆ นอกเหนือจากที่มีการอนุญาตตามที่ระบุไว้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Blizzard ล่วงหน้าโดยเด็ดขาด และจะนำไปสู่การยกเลิกการอนุญาตสิทธิที่ได้มอบให้ การใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตเช่นนี้อาจละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกด้วย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า และข้อบังคับและพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง ไม่มีเงื่อนไขใดในข้อตกลงฉบับนี้ที่จะได้รับการตีความว่าเป็นการมอบการอนุญาตในสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะด้วยการตัดบท การแสดงเจตนา หรือวิธีอื่นใดก็ตาม เว้นแต่ว่าจะมีการระบุไว้อย่างชัดเจนไว้ ณ ที่นี้ Blizzard สามารถเพิกถอนการอนุญาตสิทธินี้ได้ทุกเมื่อ

  พฤติกรรมของผู้ใช้ การใช้งานเว็บไซต์ของคุณ ซึ่งรวมถึงฟอรัมที่ใช้ได้บนเว็บไซต์ จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานทางจริยธรรมของ Blizzard (“มาตรฐานทางจริยธรรม”) อย่างเคร่งครัด คุณสามารถทบทวนมาตรฐานดังกล่าวได้ที่นี่ ถึงแม้ว่ามาตรฐานทางจริยธรรมจะมีการอธิบายถึงการดำเนินการที่ Blizzard สามารถกระทำต่อบัญชีของคุณได้หากคุณไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม คำอธิบายเหล่านั้นก็ไม่ได้จำเป็นต้องเป็นไปตามนั้นทุกประการหรือครอบคลุมทุกรายการ แต่เป็นเพียงแค่การอธิบายเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเป็นหลักเท่านั้น โปรดทราบว่าหากคุณไม่ทำตามมาตรฐานทางจริยธรรมทุกเวลา จะถือว่าคุณละเมิดข้อตกลงฉบับนี้ และสามารถนำไปสู่การยกเลิกการอนุญาตสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์ของคุณ

  หน้าที่ของคุณ

  Blizzard ขอสงวนสิทธิ์ในเนื้อหาและต่อเนื้อหาทั้งหมดที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อตกลงฉบับนี้ นโยบายของ Blizzard ที่ควบคุมการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของ Blizzard ระบุว่าคุณจะต้องไม่ทำสิ่งดังต่อไปนี้: (๑) ใช้หรือถ่ายโอนเนื้อหาใดๆ ไปยังเว็บไซต์หรือเครือข่ายอื่น (๒) แก้ไข แปล ทำวิศวกรรมย้อนกลับ ถอดรหัส แยกชิ้นส่วน หรือสร้างผลงานดัดแปลงจากเนื้อหาใดๆ (๓) ทำซ้ำเนื้อหาใดๆ ด้วยวิธีที่อยู่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น (๔) เผยแพร่ ให้ใบอนุญาต เช่า ขาย ให้เช่า หรือทำวิธีการอื่นใดที่จะนำไปสู่การถ่ายโอนเนื้อหา หรือ (๕) ลบ ซ่อน หรือแก้ไขการแจ้งให้ทราบถึงลิขสิทธิ์ใดๆ หรือการแจ้งให้ทราบถึงกรรมสิทธิ์อื่นๆ ที่ปรากฏอยู่บนเนื้อหาหรือในเนื้อหาใดๆ

  คุณยืนยัน รับประกัน และตกลงว่า: (๑) คุณจะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และคำสั่งจากภาครัฐทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์นี้และเนื้อหา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกฎหมาย ข้อบังคับ และคำสั่งเกี่ยวกับควบคุมการส่งออกทั้งหมด) (๒) คุณจะต้องไม่อาศัยอยู่ อยู่ภายใต้การควบคุม หรือเป็นประชาชนในประเทศใดที่กฎหมายของสหรัฐอเมริกาห้ามไม่ให้มีการส่งออกเนื้อหาใดๆ และ (๓) คุณจะต้องไม่อัพโหลดหรือถ่ายโอนซอฟต์แวร์หรือเนื้อหาอื่นๆ สู่เว็บไซต์นี้ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดๆ ที่: (ก) มีไวรัสหรือโค้ดที่เป็นอันตรายต่อระบบ (ข) ละเมิด ยักยอก หรือฝ่าฝืนสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า รูปแบบทางการค้า ความลับทางการค้า สิทธิ์ในการทำให้ปรากฏต่อสาธารณชน สิทธิ์ในความเป็นส่วนตัว ธรรมสิทธิ์ สิทธิ์ในการแสดงที่มาหรือสิทธิ์ในการรักษาความถูกต้องครบถ้วนของผลงาน หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ หรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ (เรียกโดยรวมว่า “กรรมสิทธิ์”) ของบุคคลหรือนิติบุคคลใด หรือ (ค) มีเนื้อหาใดๆ ที่เป็นการหมิ่นประมาทหรือทำให้บุคคลใดก็ตามเสื่อมเสียชื่อเสียง

  ความเป็นเจ้าของของ Blizzard

  สิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และประโยชน์ทั้งหมดในเว็บไซต์ เนื้อหา และกรรมสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง และสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และประโยชน์ทั้งหมดต่อเว็บไซต์ เนื้อหา และกรรมสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องเหล่านี้เป็นของ Blizzard หรือผู้ให้อนุญาตสิทธิแก่ทางบริษัท และข้อตกลงฉบับนี้หรือการที่ Blizzard อนุญาตให้คุณใช้เว็บไซต์นี้จะไม่ถือว่ามีการถ่ายโอนความเป็นเจ้าของใดๆ ในรายการที่กล่าวมาข้างต้นให้กับคุณ

  การส่งเนื้อหาของผู้ใช้

  ถึงแม้ว่า Blizzard มีความยินดีให้คุณแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา แต่ Blizzard จะไม่ยอมรับหรือพิจารณาการใช้เนื้อหาใดๆ ในผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ Blizzard ไม่ได้เป็นผู้ร้องขอโดยเฉพาะ ในกรณีที่คุณโพสต์หรืออัพโหลดเนื้อหาใดๆ ไปยังเว็บไซต์ (“เนื้อหาของผู้ใช้”) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะฟอรัมของ Blizzard จะถือว่าคุณเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

  คุณยอมรับที่จะให้สิทธิ์และการอนุญาตสิทธิอย่างถาวร ที่เรียกคืนไม่ได้ ใช้ได้ทั่วโลก เรียกชำระเต็ม ไม่จำกัดสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว และให้การอนุญาตสิทธิย่อยได้แก่ Blizzard ในการใช้ประโยชน์จากเนื้อหาของผู้ใช้และองค์ประกอบทั้งหมดของสื่อ รูปแบบ หรือรูปร่างใดๆ ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน หรือที่จะเกิดขึ้นในอนาคต Blizzard จะมีสิทธิ์ที่ไม่จำกัดในการคัดลอก ทำซ้ำ แก้ไข ปรับเปลี่ยน ดัดแปลง แปล จัดรูปแบบใหม่ เตรียมการดัดแปลง เพิ่มและลบ จัดเรียงและย้าย ผลิต เผยแพร่ แจกจ่าย ขาย ให้อนุญาต ให้อนุญาตช่วง โอน เช่า ให้เช่า ส่ง แสดงต่อสาธารณชน เผยแพร่ให้สาธารณะเข้าถึงได้ แสดงในที่สาธารณะ ให้การเข้าถึง ออกอากาศ และปฏิบัติตามเนื้อหาของผู้ใช้ รวมถึงผลงานที่แก้ไขและดัดแปลงทั้งหมดดังกล่าว และองค์ประกอบข้างในใดๆ และทั้งหมด และใช้หรือรวมส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนของเนื้อหาของผู้ใช้ หรือองค์ประกอบดังกล่าวร่วมกับหรือไปยังเนื้อหาอื่นๆ ในกรณีที่คุณอัพโหลดหรือถ่ายโอนแนวคิด ความคิด หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของ Blizzard ให้กับ Blizzard ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม คุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการชดเชยใดๆ สำหรับการส่งเนื้อหาเหล่านั้น เว้นแต่ว่าจะมีการตกลงกันระหว่างคุณและ Blizzard แล้ว และ Blizzard สามารถใช้เนื้อหาที่ส่งมานี้ได้อย่างอิสระในวิธีใดก็ได้ที่ Blizzard เห็นว่าเหมาะสม การส่งเนื้อหาในลักษณะดังกล่าวจะไม่ถือว่าจะเป็นการทำสัญญาที่มีผลผูกมัดระหว่างคุณและ Blizzard ทั้งนี้ คุณขอสละสิทธิ์ในประโยชน์ของบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดๆ ซึ่งเรียกว่า “สิทธิ์ทางศีลธรรม” หรือ “ธรรมสิทธิ์” หรือกฎหมายใดๆ ที่คล้ายกันในประเทศใดๆ ของโลก เว้นแต่ในขอบเขตที่การสละสิทธิ์ดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย นอกจากนี้ คุณรับรองและรับประกันว่าเนื้อหาของผู้ใช้ไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามใดๆ และคุณให้การรับรองและรับประกันว่าคุณจะไม่ใช้หรือมีส่วนร่วมในเนื้อหาของผู้ใช้ที่ผิดกฎหมาย ละเมิด หมิ่นประมาท ลามกอนาจาร รุกรานความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น ข่มขู่ คุกคาม ไม่เหมาะสม แสดงความเกลียดชัง แบ่งแยกเชื้อชาติ หรืออื่นๆ ที่น่ารังเกียจหรือไม่เหมาะสม Blizzard สามารถลบเนื้อหาของผู้ใช้ใดๆ และเนื้อหาหรือองค์ประกอบใดๆ ที่เกี่ยวข้องออกจากแพลตฟอร์มตามที่เห็นสมควร หรือตามมาตรการที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

  คำสงวนสิทธิ์เกี่ยวกับการรับประกัน

  เว็บไซต์นี้และเนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ได้รับการจัดหาให้ตามสภาพ และคุณจะต้องเป็นผู้แบกรับความเสี่ยงในการใช้งานเว็บไซต์และเนื้อหาเหล่านั้นเอง Blizzard ขอสงวนสิทธิ์ และคุณขอสละสิทธิ์ในการเรียกการรับประกันและความรับผิดชอบใดๆ จาก Blizzard ไม่ว่าจะระบุไว้โดยชัดแจ้งหรือโดยนัยก็ตาม ที่อาจเกิดขึ้นตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม และมีความเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้และเนื้อหาใดๆ ในเว็บไซต์นี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ: (ก) การรับประกันสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งโดยนัย (ข) การรับประกันสำหรับการไม่ละเมิดโดยนัย และ (ค) การเรียกร้องเกี่ยวกับการละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว คุณยอมรับว่า Blizzard ไม่รับรองหรือรับประกันว่าคุณจะสามารถเข้าถึงเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่ถูกรบกวน หรือว่าเว็บไซต์นี้ เนื้อหาใดๆ ในเว็บไซต์นี้ หรือเซิร์ฟเวอร์ที่จัดเก็บข้อมูลและดูแลการเข้าถึงเว็บไซต์นี้จะปราศจากข้อผิดพลาด ตำหนิ ข้อบกพร่องของการออกแบบ หรือการละเว้นข้อมูล หรือปราศจากไวรัสหรือองค์ประกอบอื่นๆ ที่เป็นอันตรายต่อระบบ

  การจำกัดความรับผิดและการชดใช้ค่าเสียหาย

  Blizzard ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องรับผิดชอบในทุกกรณี ไม่ว่าจะในสัญญา การรับประกัน การละเมิด ความรับผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ความรับผิดเด็ดขาด หรือทฤษฎีอื่นๆ ต่อคุณ หรือต่อบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใด จากความเสียหายใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยอ้อม ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ ที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน หรือที่เป็นผลจากการละเมิดสัญญา) ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้ การไม่สามารถใช้ หรือผลลัพธ์จากการใช้เว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาใดๆ บนหรือในเว็บไซต์นี้ แม้ว่า Blizzard หรือตัวแทนจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวก็ตาม คุณยอมรับที่จะะปกป้องและชดใช้ค่าเสียหายให้กับ Blizzard บริษัทแม่ บริษัทย่อย เจ้าของใบอนุญาตของบริษัท และบริษัทในเครือ ต่อและจากการเรียกร้องของบุคคลที่สาม ความรับผิด การสูญเสีย การบาดเจ็บ ความเสียหาย ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายต่อ Blizzard ที่เกิดขึ้นหรือมาจากการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ กฎหมายที่บังคับใช้และการระงับข้อพิพาท ข้อตกลงฉบับนี้จะต้องได้รับการตีความและบังคับใช้ตามกฎหมายของรัฐเดลาแวร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยไม่คำนึงถึงหลักในการเลือกกฎหมาย อนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยสัญญาสำหรับการขายสินค้าระหว่างประเทศจะไม่มีผลบังคับใช้กับข้อตกลงฉบับนี้ ข้อพิพาทใดๆ และทั้งหมดระหว่างคุณกับ Blizzard ที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงนี้หรือจากการใช้งานเว็บไซต์จะได้รับการแก้ไขให้สอดคล้องกับนโยบายการระงับข้อพิพาทของ Blizzard Entertainment ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบได้ที่นี่

  เบ็ดเตล็ด

  ความล้มเหลวหรือการไม่ใช้สิทธิ์ของ Blizzard ในการเรียกร้องให้คุณทำตามหน้าที่ของคุณที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงฉบับนี้จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์หรือการยกเลิกสิทธิ์หรือหน้าที่ใดๆ ในข้อตกลงฉบับนี้หรือข้อตกลงอื่นๆ แต่ให้ถือว่าข้อตกลงเหล่านี้ยังคงมีผลบังคับใช้

  หากข้อสัญญาใดในข้อตกลงฉบับนี้ผิดกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ข้อสัญญาดังกล่าวจะได้รับการปรับปรุงเพื่อลดขอบข่ายให้แคบลงจนกว่าข้อสัญญาดังกล่าวจะถูกกฎหมาย ถูกต้อง และบังคับใช้ได้ ในขณะที่ยังต้องรักษาไว้ซึ่งความตั้งใจของทั้งสองฝ่ายที่ได้ปรากฏอยู่ในข้อตกลงฉบับนี้ แต่หากข้อสัญญาดังกล่าวไม่สามารถปรับปรุงให้ถูกกฎหมายได้เลย ให้ตัดข้อสัญญาดังกล่าวออกจากข้อตกลงฉบับนี้ การปรับปรุงหรือหรือตัดข้อสัญญาใดๆ ในข้อตกลงฉบับนี้จะไม่ส่งผลต่อความถูกต้องหรือการบังคับใช้ข้อสัญญาที่เหลือในข้อตกลงฉบับนี้

  ข้อตกลงฉบับนี้ถือเป็นการตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและ Blizzard ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ได้กล่าวถึงในข้อตกลงฉบับนี้ Blizzard สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือปรับปรุงข้อตกลงฉบับนี้ได้ และข้อตกลงที่ได้รับการปรับปรุงจะมีผลบังคับใช้หลังจากการปรับปรุงเนื้อหา Blizzard จะเปลี่ยนแปลงวันที่ในส่วน “ปรับปรุงล่าสุด” ด้านบนเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

  ข้อตกลงนี้อาจได้รับการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นในอาณาเขตที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งระหว่างข้อตกลงในฉบับหลักภาษาอังกฤษและคำแปลท้องถิ่น ให้ใช้การตีความตามฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลักเสมอ