North America

ข้อตกลงอนุญาตสิทธิสำหรับผู้ใช้ขั้นปลายของ BLIZZARD®

  ข้อตกลงอนุญาตสิทธิสำหรับผู้ใช้ขั้นปลายของ BLIZZARD®

  ปรับปรุงล่าสุด: 20 สิงหาคม 2018

  การแจ้งเตือนสำคัญ:

  ข้อตกลงอนุญาตสิทธิสำหรับผู้ใช้ขั้นปลายของ BLIZZARD ฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 30 สิงหาคม 2018

  โปรดอ่านข้อตกลงนี้ ("ข้อตกลง") อย่างถี่ถ้วนก่อนดำเนินการติดตั้งหรือใช้แพลตฟอร์มเกมออนไลน์ของ BLIZZARD หากคุณไม่ตกลงกับทุกเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ ห้ามมิให้คุณติดตั้งแพลตฟอร์มนี้ หรือเข้าถึงแพลตฟอร์มนี้โดยวิธีการอื่นใด

  ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจในเกมออนไลน์ และเกมแบบโต้ตอบจาก Blizzard รวมทั้งเกมแบบโต้ตอบจากนักพัฒนาอื่นๆ ("ผู้ให้อนุญาตสิทธิ") ซึ่งจัดให้มีเกมของตนบนแพลตฟอร์มของ Blizzard (โดยเกมจาก Blizzard และเกมจากผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ จะถูกเรียกรวมกันในข้อตกลงฉบับนี้ว่า "เกม") Blizzard Entertainment, Inc. ได้ให้อนุญาตสิทธิต่างๆ ของตนเพื่อการใช้เกมและบริการในประเทศไทย แก่ Blizzard Entertainment International ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Activision Blizzard International B.V. ("Blizzard" หรือ "เรา") ตั้งอยู่ที่ Beechavenue 131 D, 1119 RB Schiphol-Rijk ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดย Blizzard เป็นคู่สัญญาและผู้ให้บริการของคุณ

  ข้อตกลงนี้กำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขตามที่คุณได้รับอนุญาตให้ติดตั้งและใช้แพลตฟอร์ม คำว่า "แพลตฟอร์ม" ที่ใช้ในข้อตกลงนี้ หมายถึงสิ่งดังต่อไปนี้ ไม่ว่ารวมกันหรือแยกกัน (1) Blizzard Battle.net แอพซอฟต์แวร์ (2) บริการเกม Blizzard Battle.net (3) เกมแต่ละอย่าง (4) โมบายแอพที่ได้รับอนุญาตโดยเกี่ยวข้องกับเกม และบริการเกม Blizzard Battle.net และ (5) คุณลักษณะและส่วนประกอบทั้งหมดของสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ไม่ว่าจะติดตั้งหรือใช้อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่

  หากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ติดตั้ง คัดลอก หรือใช้งานแพลตฟอร์ม Blizzard หากคุณปฏิเสธเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ภายในสิบสี่ (14) วันนับจากวันที่ซื้อเกมจาก Blizzard คุณสามารถติดต่อ Blizzard ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1-800-592-5499 เพื่อสอบถามเกี่ยวกับการคืนเงินเต็มจำนวนตามราคาที่ซื้อเกมดังกล่าว หากคุณซื้อเกมที่ร้านค้าปลีก สิทธิ์ในการคืนสินค้าของคุณอยู่ภายใต้นโยบายการคืนสินค้าของร้านค้าปลีกนั้นๆ

  1. แพลตฟอร์ม

   บัญชี Blizzard

   ในการใช้แพลตฟอร์ม คุณจะต้องลงทะเบียน หรือได้เคยลงทะเบียนสำหรับบัญชี Blizzard ("บัญชี") โดยการสร้างและการใช้บัญชีจะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

   1. คุณสามารถสร้างบัญชีได้เฉพาะเมื่อ: (i) คุณเป็น "บุคคลธรรมดา" และผู้ที่บรรลุนิติภาวะในประเทศที่คุณพำนัก (บริษัท บริษัทจำกัด หุ้นส่วน และนิติบุคคลหรือหน่วยงานธุรกิจอื่นๆ ไม่อนุญาตให้สร้างบัญชีได้) และ (ii) คุณไม่ได้เป็นบุคคลที่ถูก Blizzard ระบุว่าห้ามใช้งานแพลตฟอร์มโดยเฉพาะ

   2. เมื่อคุณสร้างหรืออัพเดตบัญชี คุณจะต้อง

    1. ให้ข้อมูลส่วนตัวที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันแก่ Blizzard เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล นอกจากนี้ ในการเล่นเกมบางเกมหรือใช้คุณลักษณะบางอย่างที่มีอยู่บนแพลตฟอร์ม คุณอาจยังต้องให้ข้อมูลการชำระเงินแก่ Blizzard (เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต) ด้วยเช่นกัน โดย Blizzard ทำการเก็บรักษาและ/หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Blizzard ซึ่งดูได้ที่นี่ https://www.blizzard.com/th-th/legal/5de9b611-d00c-4c8f-abbd-c5efcf8970e8/นโยบายความเป็นส่วนตัวออนไลน์ของ-blizzard-entertainment® นอกจากนี้ Blizzard ยังมีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลจากการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มของคุณอีกด้วย

    2. เลือกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ไม่ซ้ำกัน (รวมเรียกในที่นี้ว่า "ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ") โดยคุณจะต้องไม่ใช้ชื่อจริงของคุณเป็นรหัสผ่านของบัญชี และห้ามแชร์บัญชีหรือข้อมูลการเข้าสู่ระบบให้กับบุคคลอื่น เว้นแต่ในกรณีที่ได้รับอนุญาตในเงื่อนไขของข้อตกลงนี้

    3. ในการเล่นเกมบนแพลตฟอร์ม คุณจะต้องเพิ่มการอนุญาตสิทธิเกมลงในบัญชี ซึ่งจะต้องมีรหัสการตรวจสอบที่สร้างขึ้นโดย Blizzard ส่วนใบอนุญาตเกมที่ซื้อที่ร้านค้าปลีกนั้น

     รหัสการตรวจสอบจะรวมอยู่ในวัสดุบรรจุภัณฑ์หรือส่งให้แก่คุณโดยทางอิเล็กทรอนิกส์ แต่หากคุณซื้อเกมจาก Blizzard แบบดิจิตัล รหัสการตรวจสอบจะถูกส่งไปยังบัญชีเมื่อคุณซื้อเกมนั้นๆ

    4. โปรดใช้เวลาสักครู่เพื่อตรวจสอบข้อมูลการรักษาความปลอดภัยของบัญชี Blizzard ที่นี่ ทั้งนี้ คุณต้องรักษาความลับของข้อมูลการเข้าสู่ระบบ เนื่องจากคุณจะเป็นผู้รับผิดชอบการใช้งานข้อมูลการเข้าสู่ระบบและบัญชี รวมถึงการซื้อต่างๆ ทั้งหมด ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการกระทำที่ได้รับหรือไม่ได้รับอนุญาตจากคุณก็ตาม หากคุณรู้หรือมีเหตุให้สงสัยถึงการละเมิดการรักษาความปลอดภัยใดๆ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการสูญหาย การขโมย หรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งข้อมูลการเข้าสู่ระบบ คุณจะต้องแจ้งให้ Blizzard ทราบโดยทันทีที่ support@blizzard.com

    5. ผู้เยาว์อาจใช้บัญชีที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายสร้างขึ้นได้หากกฎหมายของประเทศที่คุณพำนักอยู่อนุญาต โดยการอนุญาตให้ผู้เยาว์หรือผู้เยาว์ที่อยู่ในความคุ้มครองตามกฎหมาย (รวมเรียกว่า "ผู้เยาว์") ใช้บัญชีบนแพลตฟอร์ม หมายความว่าคุณได้ยอมรับข้อตกลงนี้ในนามของคุณเองและผู้เยาว์ในความปกครองของคุณ และคุณเข้าใจและยอมรับว่าคุณจะเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับการใช้งานทั้งหมดของบัญชีโดยผู้เยาว์ของคุณ ไม่ว่าการใช้งานดังกล่าวจะได้รับหรือไม่ได้รับการอนุญาตจากคุณก็ตาม

    6. การใช้งานแพลตฟอร์มเพื่อโต้ตอบกับ Blizzard และผู้เล่นคนอื่นๆ จะเป็นไปตามหลักปฏิบัติของ Blizzard ("หลักปฏิบัติ") และนโยบายในเกมที่เกี่ยวข้อง ("นโยบายในเกม" โดยหลักปฏิบัติและนโยบายในเกมไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมทุกกรณี หลักปฏิบัติและนโยบายในเกมจะรวมอยู่ในข้อตกลงนี้โดยการอ้างอิงนี้ ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบได้ จากฐานข้อมูลสนับสนุนลูกค้าของ Blizzard ที่นี่

    7. คุณตกลงที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมและภาษีทั้งหมดที่เกิดจากการที่คุณหรือใครก็ตามใช้บัญชีของคุณ หากคุณเลือกที่จะรับข้อมูลต่อเนื่องสำหรับเกมใดๆ หมายความว่า คุณรับทราบว่าการชำระเงินจะเป็นไปโดยอัตโนมัติ (เช่น หักจากยอดคงเหลือใน Blizzard ของคุณ หรือเรียกเก็บไปยังบัตรเครดิตของคุณ) จนกว่าคุณจะยกเลิกการรับข้อมูลหรือบัญชีนั้นๆ โดย Blizzard สามารถปรับการกำหนดราคาสำหรับสินค้าและบริการที่นำเสนอผ่านแพลตฟอร์มได้ทุกเมื่อ ทั้งนี้ คุณรับทราบว่า Blizzard ไม่จำเป็นต้องคืนเงินในจำนวนเงินที่คุณชำระให้กับ Blizzard สำหรับการใช้งานแพลตฟอร์ม หรือสำหรับการซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มด้วยเหตุผลใดก็ตาม

    8. คุณตกลงและอนุญาตให้ Blizzard มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบและ/หรือบันทึกการสื่อสารของคุณเมื่อคุณใช้แพลตฟอร์ม และคุณรับทราบและยอมรับว่าเมื่อคุณใช้แพลตฟอร์ม คุณจะไม่คาดหวังว่าการสื่อสารของคุณจะเป็นส่วนตัว โดย Blizzard มีสิทธิ์ที่จะเปิดเผยการสื่อสารของคุณด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้: (ก) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับใช้ ระเบียบ กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำขอจากภาครัฐ (ข) เพื่อบังคับใช้เงื่อนไขของข้อตกลงนี้หรือนโยบายของ Blizzard อื่นใด (ค) เพื่อคุ้มครองสิทธิ์ตามกฎหมายและแก้ไขความเสียหายของ Blizzard (ง) เพื่อคุ้มครองสุขภาพหรือความปลอดภัยของบุคคลใดๆ ที่ Blizzard เชื่อว่าอาจถูกคุกคาม หรือ (จ) เพื่อรายงานความผิดทางอาญาหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอื่นๆ

   ข. การอนุญาตสิทธิ หากคุณยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ Blizzard จะให้สิทธิ์ และคุณจะได้รับการอนุญาตแบบจำกัด ที่สามารถเพิกถอนได้ แบบไม่สามารถอนุญาตให้ใช้สิทธิต่อได้ และไม่จำกัดสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการใช้แพลตฟอร์มภายใต้ "ข้อจำกัดใบอนุญาต" ที่กำหนดไว้ใน ส่วน 1.ค ด้านล่างดังนี้:

   1. คุณสามารถติดตั้งส่วนประกอบหรือคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องของแพลตฟอร์ม (รวมถึงเกม) ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ได้อย่างน้อยหนึ่งเครื่องภายใต้การควบคุมที่ถูกต้องตามกฎหมายของคุณ

   2. คุณสามารถใช้แพลตฟอร์มเพื่อความบันเทิงส่วนบุคคล ที่ไม่เป็นเชิงพาณิชย์เท่านั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยเฉพาะภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงนี้

   3. คุณไม่สามารถโอนสิทธิ์และหน้าที่ของคุณในการใช้แพลตฟอร์ม

   4. ในกรณีของเกมที่ซื้อมาจากร้านค้าปลีกในรูปแบบของสื่อต้นฉบับ (เช่น ในแผ่น CD-ROM, DVD เป็นต้น) คุณสามารถถ่ายโอนสิทธิและหน้าที่ของคุณที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของเกมที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงนี้ให้กับบุคคลอื่นที่ตกลงตามเงื่อนไขของข้อตกลงนี้อย่างถาวรได้ โดยการโอนสื่อต้นฉบับ บรรจุภัณฑ์เดิม และคู่มือหรือเอกสารอื่นๆ ที่มาพร้อมกับเกมในเชิงรูปธรรมหากคุณได้ลบสำเนาทั้งหมดและการติดตั้งของเกมที่อยู่ในความครอบครองหรือการควบคุมของคุณ นอกจากนี้ คุณตกลงที่จะรับผิดชอบต่อภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย อากร ภาษีหัก ณ ที่จ่าย การประเมิน และอื่นๆ รวมถึงดอกเบี้ย เบี้ยปรับ และเงินเพิ่มใดๆ ที่กำหนดโดยเกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว โดย Blizzard จะไม่รับรู้ถึงการถ่ายโอนเกมโดยเจตนานอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น และ

   5. เกมบางเกมอาจเป็นไปตามเงื่อนไขในการอนุญาตสิทธิเฉพาะที่อาจรวมถึงเงื่อนไขต่อไปนี้:

    1. เกมเวอร์ชันทดลองหรือ "ผู้หัดเล่น" อนุญาตให้คุณสามารถเล่นเกมเวอร์ชันที่จำกัดก่อนที่คุณจะต้องซื้อการอนุญาตสิทธิเกมจาก Blizzard โดยคุณสามารถซื้อการอนุญาตสิทธิสำหรับเวอร์ชันเต็มของเกมเหล่านี้ได้ผ่านแพลตฟอร์ม

    2. ในบางกรณี เกม "เวอร์ชันเต็ม" จะเล่นได้หลังจากที่คุณซื้อและเพิ่มการอนุญาตสิทธิของเกมในบัญชีของคุณแล้วเท่านั้น

    3. คุณสามารถเล่นเกมที่คุณได้รับอนุญาตที่ไซเบอร์คาเฟ่ตามที่สาธารณะหรือศูนย์เล่นเกมคอมพิวเตอร์ซึ่งได้รับอนุญาต บนแพลตฟอร์ม ผ่านบัญชีที่คุณลงทะเบียนไว้ได้

    4. เกมบางเกมสามารถรับได้ผ่านทางแพลตฟอร์ม แต่ไม่สามารถเล่นได้บนแพลตฟอร์ม ในกรณีดังกล่าว เกมนั้นจะมีข้อตกลงอนุญาตสิทธิสำหรับผู้ใช้ขั้นปลายฉบับต่างหาก ซึ่งใช้บังคับกับการติดตั้งและการใช้เกมนั้นโดยคุณ

    5. เกมที่ผลิตโดยผู้ให้อนุญาตสิทธิของ Blizzard และจัดจำหน่ายผ่านทาง และ/หรือสามารถเล่นได้บนแพลตฟอร์ม จะกำหนดให้คุณต้องตกลงตามข้อตกลงอนุญาตสิทธิสำหรับผู้ใช้ขั้นปลายของผู้ให้อนุญาตสิทธิก่อนที่คุณจะสามารถเล่นเกมบนแพลตฟอร์มได้ และข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงอนุญาตสิทธิสำหรับผู้ใช้ขั้นปลายของผู้ให้อนุญาตสิทธิ รวมอยู่ในข้อตกลงนี้โดยการอ้างอิงนี้ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อกำหนดของข้อตกลงนี้และข้อตกลงอนุญาตสิทธิสำหรับผู้ใช้ขั้นปลายของผู้ให้อนุญาตสิทธิซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้เกมของผู้ให้อนุญาตสิทธิ ข้อตกลงอนุญาตสิทธิสำหรับผู้ใช้ขั้นปลายของผู้ให้อนุญาตสิทธิจะมีผลบังคับเหนือกว่าและใช้บังคับกับการใช้เกมของผู้ให้อนุญาตสิทธิโดยคุณ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อกำหนดของข้อตกลงนี้และข้อตกลงอนุญาตสิทธิสำหรับผู้ใช้ขั้นปลายของผู้ให้อนุญาตสิทธิซึ่งเกี่ยวข้องกับด้านอื่นใดของแพลตฟอร์ม ข้อตกลงนี้จะมีผลบังคับเหนือกว่าและใช้บังคับกับการใช้แพลตฟอร์มโดยคุณ

   ค. ข้อจำกัดของใบอนุญาต Blizzard อาจระงับหรือเพิกถอนใบอนุญาตของคุณในการใช้แพลตฟอร์ม หรือส่วน องค์ประกอบ และ/หรือคุณลักษณะต่างๆ ของแพลตฟอร์ม หากคุณละเมิด หรือให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลอื่นในการละเมิดข้อจำกัดของการอนุญาตสิทธิที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้ นอกจากนี้ คุณรับทราบและยอมรับว่าแพลตฟอร์มและ/หรือ เกมเป็นทรัพย์สินอันมีค่ายิ่งของ Blizzard และ/หรือผู้ให้อนุญาตสิทธิ ที่ประกอบด้วยความลับทางการค้าของ Blizzard และ/หรือผู้ให้อนุญาตสิทธิ ดังนั้น คุณตกลงที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดหรือบางส่วนในการกระทำต่อไปนี้:

   1. ผลงานที่ดัดแปลง: คัดลอกหรือทำซ้ำ (เว้นแต่ตามที่บัญญัติไว้ในข้อ 1.ข.), แปล, ทำวิศวกรรมย้อนกลับ, รับรหัสที่มาจาก แก้ไข แยกชิ้นส่วน แปลกลับ หรือสร้างผลงานที่ดัดแปลงที่มีพื้นฐานมาจากหรือเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม

   2. การฉ้อโกง: สร้าง ใช้ นำเสนอ ส่งเสริม โฆษณา ทำให้ใช้งานได้ และ/หรือเผยแพร่สิ่งต่อไปนี้หรือให้ความช่วยเหลือในที่นั้น:

    1. การโกง คือ การใช้วิธีการที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจาก Blizzard เพื่อชักนำและ/หรืออำนวยความสะดวกให้กับการเล่นเกม ซึ่งรวมถึงการใช้ประโยชน์จากข้อบกพร่องภายในเกม อันส่งผลให้คุณและ/หรือผู้เล่นรายอื่นใดๆ มีข้อได้เปรียบเหนือกว่าผู้เล่นรายอื่นๆ ที่ไม่ได้ใช้วิธีการดังกล่าว

    2. บอท คือ การใช้รหัสและ/หรือซอฟต์แวร์ใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจาก Blizzard ซึ่งช่วยควบคุมเกม หรือคุณลักษณะใดๆ ของแพลตฟอร์ม เช่น การควบคุมตัวละครภายในเกมโดยอัตโนมัติ

    3. แฮ็ก คือ การเข้าถึงหรือการแก้ไขซอฟต์แวร์ของแพลตฟอร์มในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจาก Blizzard และ/หรือ

    4. รหัสและ/หรือซอฟต์แวร์ใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจาก Blizzard ที่สามารถใช้ในการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม และ/หรือส่วนประกอบหรือคุณลักษณะดังกล่าวใดๆ ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและ/หรืออำนวยความสะดวกในการเล่นเกมหรือฟังก์ชั่นอื่นใด

   3. การใช้ในเชิงพาณิชย์ที่ไม่อนุญาต: การใช้ประโยชน์จาก ไม่ว่าจากส่วนประกอบทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มโดยมีจุดประสงค์ที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจาก Blizzard รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (i) การเล่นเกมที่สถานประกอบการค้า (ภายใต้ข้อ 1.ข.E.3) (ii) การรวบรวมสกุลเงินในเกม ไอเทม หรือทรัพยากรสำหรับการขายภายนอกแพลตฟอร์มหรือเกม (iii) การให้บริการในเกม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การขยายบัญชีหรือการเพิ่มระดับเลเวลโดยแลกเปลี่ยนเป็นการชำระเงิน (iv) การสื่อสารหรือการอำนวยความสะดวก (ทางข้อความ การสื่อสารทางเสียงแบบทันที หรืออื่นๆ) การโฆษณาเชิงพาณิชย์ การชักชวน หรือการเสนอแนะผ่านหรือภายในแพลตฟอร์ม หรือ (v) การจัดการ การส่งเสริม การอำนวยความสะดวก หรือการเข้าร่วมในกิจกรรมใดๆ ที่มีการวางเดิมพันเกี่ยวกับผลลัพธ์ หรือด้านอื่นใดของเกมของ Blizzard ไม่ว่าการกระทำนั้นจะถือว่าเป็นการพนันภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจที่เกี่ยวข้องหรือไม่ โดยไม่ได้รับการอนุญาต

   4. การแข่งขัน esports ใช้แพลตฟอร์มเพื่อการแข่งขัน esports หรือการแข่งขันแบบกลุ่มซึ่งได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม หรืออำนวยความสะดวกจากหน่วยงานพาณิชย์หรือหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไรโดยไม่ได้รับการอนุญาตเพิ่มเติมจาก Blizzard หรือไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Blizzard สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอรับการอนุญาตที่เหมาะสม โปรดดูที่เว็บไซต์ของ Blizzard

   5. คลาวด์คอมพิวติ้ง ใช้แพลตฟอร์มซึ่งรวมถึงเกมในการเชื่อมต่อกับบริการคลาวด์คอมพิวติ้ง ของบุคคลที่สามซึ่งไม่ได้รับอนุญาตบริการคลาวด์เกม หรือซอฟต์แวร์ หรือบริการที่เอื้อต่อการสตรีมมิ่ง หรือการส่งผ่านโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเนื้อหาของเกมจากบุคคลที่สามสู่อุปกรณ์ใดๆ

   6. การทำเหมืองข้อมูล: ใช้กระบวนการหรือซอฟต์แวร์ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตใดๆ ที่ดัก รวบรวม อ่าน หรือ "ทำเหมือง" ข้อมูลที่สร้างหรือจัดเก็บโดยแพลตฟอร์ม อย่างไรก็ตาม เว้นแต่ Blizzard อาจพิจารณาอนุญาตให้ใช้งานอินเตอร์เฟซของผู้ใช้ที่เป็นบุคคลที่สามบางรายด้วยดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว

   7. ไอเทมที่ถูกทำซ้ำ: สร้าง ใช้ หรือดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับไอเทมในเกมที่สร้างหรือคัดลอกโดยการใช้ประโยชน์จากข้อบกพร่องของการออกแบบ ปัญหาที่ไม่ได้ระบุ หรือข้อบกพร่องของโปรแกรมในแพลตฟอร์ม

   8. การหาแมตช์: โฮสต์ ให้บริการ หรือพัฒนาบริการหาแมตช์สำหรับเกม หรือขัดขวาง เลียนแบบ หรือเปลี่ยนเส้นทางโปรโตคอลการสื่อสารที่ใช้โดย Blizzard ในทางใดทางหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเล่นที่ไม่ได้รับอนุญาตผ่านทางอินเตอร์เน็ต การเล่นบนเครือข่าย (เว้นแต่ที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจาก Blizzard) หรือส่วนหนึ่งของเครือข่ายที่รวมเนื้อหา

   9. การเชื่อมต่อที่ไม่ได้รับอนุญาต: อำนวยความสะดวก สร้าง หรือรักษาการเชื่อมต่อที่ไม่ได้รับอนุญาตไปยังแพลตฟอร์ม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (i) การเชื่อมต่อใดๆ ไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตที่เลียนแบบหรือพยายามที่จะเลียนแบบแพลตฟอร์ม และ (ii) การเชื่อมต่อใดๆ ที่ใช้โปรแกรมหรือเครื่องมือของบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจาก Blizzard

   10. การโอน: พยายามที่จะขาย รับช่วงสิทธิ์ เช่า ให้เช่า มอบเป็นหลักประกัน หรือโอนสำเนาของแพลตฟอร์มหรือส่วนประกอบดังกล่าว หรือสิทธิ์ในแพลตฟอร์มของคุณให้กับบุคคลอื่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้ง

   11. การขัดขวาง/ล่วงละเมิด: กระทำการใดๆ ที่มุ่งหมายเป็นการขัดขวางหรือลดประสบการณ์ในเกมของผู้เล่นคนอื่น ๆ หรือขัดขวางการทำงานของแพลตฟอร์มของ Blizzard ไม่ว่าในทางใดๆ รวมถึง

    1. การขัดขวางหรือช่วยในการขัดขวางเครื่องคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่ใช้ในการสนับสนุนแพลตฟอร์ม หรือสภาพแวดล้อมของเกมใดๆ โปรดทราบว่าการพยายามใดๆ ของคุณที่จะขัดขวางแพลตฟอร์มหรือทำลายการดำเนินงานที่ถูกต้องของเกมอาจเป็นการละเมิดกฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่ง

    2. พฤติกรรมหรือการสนทนาที่เป็นการล่วงละเมิด "การแสดงความคับแค้นใจ หรือการหมิ่นประมาท พฤติกรรมที่มุ่งหมายจะ ทำลายหรือขัดขวางประสบการณ์ในเกมของคนอื่น การจงใจไม่ใช้งานหรือตัดการเชื่อมต่อ และ/หรือกิจกรรมอื่นใดที่ฝ่าฝืนหลักปฏิบัติหรือนโยบายในเกมของ Blizzard

   12. การละเมิดกฎหมาย: ใช้แพลตฟอร์มเพื่อละเมิดกฎหมายที่ใช้บังคับหรือระเบียบข้อบังคับใดๆ

   ง. คุณลักษณะของแพลตฟอร์มและคุณลักษณะเฉพาะของเกม

   1. คุณลักษณะของแพลตฟอร์ม

    1. การเล่นทั่วโลก บางเกมมีคุณลักษณะของ "การเล่นทั่วโลก" ซึ่งทำให้คุณสามารถเล่นกับผู้เล่นอื่นที่อยู่นอกภูมิภาคที่เชื่อมโยงกับบัญชีที่คุณได้ลงทะเบียนไว้ โดยคุณลักษณะการเล่นทั่วโลกนี้กำหนดให้คุณต้องให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดกับ Blizzard เมื่อคุณลงทะเบียนให้โอนบัญชีไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ดำเนินการโดย Blizzard ในภูมิภาคที่คุณต้องการจะเล่นเกม ซึ่งการตกลงที่จะมีส่วนร่วมในการเล่นทั่วโลกหมายความว่าคุณยอมรับและยินยอมให้ Blizzard สามารถถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Blizzard ในแต่ละภูมิภาคที่คุณเลือกที่จะมีส่วนร่วมในการใช้คุณลักษณะการเล่นทั่วโลกนี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Blizzard ที่นี่

    2. ยอดคงเหลือ Blizzard

     ก. ในฐานะที่เป็นเจ้าของบัญชีที่ใช้งานอยู่ คุณอาจมีส่วนร่วมในบริการยอดคงเหลือ Blizzard ("ยอดคงเหลือ Blizzard") ซึ่งยอดคงเหลือ Blizzard นั้นสามารถใช้เพื่อรับผลิตภัณฑ์และบริการบางอย่างที่นำเสนอโดย Blizzard เท่านั้น มิได้มีมูลค่าเป็นเงินสด โดย Blizzard ให้ใบอนุญาตแบบจำกัดกับคุณเพื่อการรับ ใช้งาน และแลกยอดคงเหลือ Blizzard ตามเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ ซึ่งไม่ว่าจะรับยอดคงเหลือมาโดยวิธีการใดก็ตาม ยอดคงเหลือ Blizzard ไม่สามารถโอนไปยังบุคคลหรือบัญชีอื่น ไม่มีการสะสมดอกเบี้ย ไม่ได้รับประกันโดยบริษัทประกันเงินฝากของรัฐบาลกลาง (FDIC) และไม่สามารถแลกหรือขอคืนเป็นจำนวนเงินรวมหรือมูลค่าที่เป็นเงินจาก Blizzard ไม่ว่าเมื่อใด เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดเป็นอื่นหรือได้รับอนุญาตจากข้อตกลงนี้ นอกจากนี้ ยอดคงเหลือ Blizzard ไม่ก่อให้เกิดหรือให้สิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนบุคคลแก่คุณ ยอดคงเหลือ Blizzard ไม่ใช่บัญชีธนาคาร และแม้ว่าคุณสามารถลงทะเบียนและเล่นได้โดยใช้หลายบัญชี คุณไม่ได้รับอนุญาตให้มีบัญชีที่มียอดคงเหลือ Blizzard มากกว่าสาม (3) บัญชี

     ข. หากต้องการซื้อยอดคงเหลือ Blizzard โปรดไปที่หน้าของการซื้อยอดคงเหลือ Blizzard และปฏิบัติตามคำแนะนำที่คุณได้รับบนหน้าดังกล่าว คุณอาจเลือกซื้อยอดคงเหลือ Blizzard ในสกุลเงินต่างๆ (เช่น ดอลลาร์สหรัฐ เปโซแม็กซิกัน เปโซชิลี และ/หรือเปโซอาร์เยนตินา) เพื่อที่จะแลกยอดคงเหลือ Blizzard ของคุณเป็นสินค้าหรือบริการบางอย่างที่เสนอบนแพลตฟอร์ม โดยยอดคงเหลือ Blizzard อาจใช้เวลาถึงห้า (5) วันก่อนที่คุณจะสามารถซื้อได้ นอกจากนี้ อาจมีการกำหนดจำนวนต่ำสุดสำหรับการซื้อยอดคงเหลือ Blizzard และมีการจำกัดยอดคงเหลือสูงสุดของยอดคงเหลือ Blizzard ของคุณในเวลาใดๆ ไว้ที่ $350.00 ดอลลาร์สหรัฐ รวมทั้งจำกัดมูลค่าสูงสุดของการทำธุรกรรมทั้งหมดที่ใช้ยอดคงเหลือ Blizzard ไว้ที่ $2,000.00 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน โดยยอดคงเหลือในยอดคงเหลือ Blizzard ของคุณจะถูกกำหนดโดยการแปลงยอดคงเหลือ Blizzard ในสกุลเงินต่างๆ ทุกสกุลเงินในยอดคงเหลือ Blizzard ในบัญชีของคุณทั้งหมดที่คุณลงทะเบียนไว้ให้เท่ากับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยใช้สูตรการแปลงสกุลเงินที่โพสต์ไว้ที่ WSJ Market Data Center Blizzard ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินสูงสุดและจำนวนเงินต่ำสุดที่ใช้บังคับกับยอดคงเหลือ Blizzard ในเวลาใดๆ ตามข้อ 9.ข. ของข้อตกลงนี้ การทำธุรกรรมของการซื้อยอดคงเหลือ Blizzard หรือแลกยอดคงเหลือ Blizzard สำหรับสินค้าและบริการบางอย่างจาก Blizzard อยู่ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงนี้ และข้อตกลงการขายของ Blizzard ซึ่งสามารถดูได้ที่นี่ การซื้อยอดคงเหลือ Blizzard จะไม่สามารถคืนเงินได้ เว้นแต่กรณีที่จำเป็นตามกฎหมาย นอกจากนี้ เพื่อให้มียอดคงเหลือ BLIZZARD มากกว่า $10.00 ดอลลาร์สหรัฐ คุณจะต้องแนบโปรแกรมตรวจสอบความถูกต้องของ BLIZZARD ไว้กับบัญชีของคุณ โดยคุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมตรวจสอบความถูกต้องของ Blizzard สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ที่นี่

     ค. Blizzard จะไม่ส่งคำชี้แจงของการทำธุรกรรมแยกรายการสำหรับยอดคงเหลือ Blizzard ของคุณ หากต้องการตรวจสอบยอดคงเหลือ Blizzard ของคุณ หรือตรวจสอบการทำธุรกรรมของยอดคงเหลือ Blizzard ล่าสุดของคุณ โปรดไปที่หน้า Account Management Page สำหรับบัญชีของคุณ คุณมีหน้าที่ที่จะต้องตรวจสอบว่าจำนวนเงินที่เพิ่มหรือถอนออกจากยอดคงเหลือ Blizzard ของคุณถูกต้องหรือไม่

     ง. อาจมีการเรียกเก็บภาษีการขายในการแลกยอดคงเหลือ Blizzard ของคุณสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ซื้อผ่านแพลตฟอร์มในบางเขตอำนาจศาล โดยจำนวนเงินของภาษีที่เรียกเก็บขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย รวมถึงประเภทของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ซื้อ

     จ. Blizzard ขอสงวนสิทธิ์ในการลด ชำระบัญชี ปิดใช้งาน ระงับ หรือยกเลิกยอดคงเหลือ Blizzard ของคุณหรือคุณลักษณะอื่นๆ ของแพลตฟอร์ม หาก Blizzard ได้ตรวจสอบและระบุโดยดุลยพินิจว่าคุณได้ ฝ่าฝืนข้อตกลงนี้ รวมถึงข้อจำกัดใบอนุญาตที่กำหนดไว้ใน ส่วน 1.ค. นำยอดคงเหลือ Blizzard ไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม หรือใช้ยอดคงเหลือ Blizzard ในการดำเนินการฉ้อโกงหรือที่ผิดกฎหมายใดๆ

     ฉ. คุณมีหน้าที่รับผิดชอบสำหรับการใช้งานทั้งหมดของยอดคงเหลือ Blizzard ของคุณ หากคุณสงสัยว่าเกิดอันตรายต่อยอดคงเหลือ Blizzard t ของคุณ คุณควรติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า Blizzard ที่ support@blizzard.com เพื่อให้มีการสอบสวนเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว โดย Blizzard อาจต้องการข้อมูลและ/หรือเอกสารเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบคำเรียกร้องของคุณโดยใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว และเมื่อ Blizzard มีข้อมูลที่ Blizzard เห็นว่าจำเป็นสำหรับการตรวจสอบคำเรียกร้องของคุณ

     Blizzard จะห้ามการเคลื่อนไหวของบัญชีของคุณจนกว่า Blizzard จะคืนอำนาจการควบคุมบัญชีของคุณให้กับคุณ ทั้งนี้ คุณรับทราบและยอมรับว่า Blizzard มีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการกำหนดว่าคำเรียกร้องของคุณถูกต้องหรือไม่ และหากถูกต้องก็จะให้การแก้ไขที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการกระทำใดๆ ที่ Blizzard ดำเนินการในนามของคุณก็ตาม

    3. การโฆษณา แพลตฟอร์มอาจมีการใช้เทคโนโลยีของบุคคลที่สาม ที่ช่วยให้มีการโฆษณาบนแพลตฟอร์ม และ/หรือในบางเกมที่เล่นบนแพลตฟอร์มซึ่งโฆษณาอาจถูกดาวน์โหลดชั่วคราวไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของคุณ และสลับเปลี่ยนโฆษณาในระหว่างการเล่นเกมออนไลน์ โดย Blizzard และ/หรือผู้โฆษณาบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตอาจเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานที่ถูกส่งเมื่อคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของคุณเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต รวมถึงที่อยู่ (IP) โปรโตคอลอินเตอร์เน็ตของคุณในฐานะส่วนหนึ่งของกระบวนการนี้

    4. ผู้ใช้ที่สร้างหรืออัพโหลดเนื้อหา แพลตฟอร์มอาจช่วยให้คุณมีโอกาสที่จะอัพโหลดและแสดงเนื้อหาบนแพลตฟอร์ม เช่น บนฟอรัมของ Blizzard และ/หรือเป็นส่วนหนึ่งของเกม รวมถึงการรวบรวม การจัดการ หรือการแสดงเนื้อหาดังกล่าว (รวมเรียกว่า "เนื้อหาของผู้ใช้") โดยเนื้อหาของผู้ใช้จะไม่รวมถึงเกมที่กำหนดเอง ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1.ง.B.i. ด้านล่าง ทั้งนี้ คุณให้อนุญาตสิทธิอย่างถาวร ที่เรียกคืนไม่ได้ ใช้ได้ทั่วโลก เรียกชำระเต็ม ไม่จำกัดสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว และไม่สามารถให้อนุญาตสิทธิ์ช่วง แก่ Blizzard ในการใช้ประโยชน์จากเนื้อหาของผู้ใช้และองค์ประกอบทั้งหมดของมีเดีย ฟอร์แมต หรือรูปแบบใดๆ และทั้งหมดที่ทราบในขณะนี้ หรือที่เกิดขึ้นใหม่ในอนาคต โดย Blizzard จะมีสิทธิ์ที่ไม่จำกัดในการคัดลอก ทำซ้ำ แก้ไข ปรับเปลี่ยน ดัดแปลง แปล จัดรูปแบบใหม่ เตรียมการดัดแปลง เพิ่มและลบ จัดเรียงและย้าย ผลิต เผยแพร่ แจกจ่าย ขาย ให้อนุญาต ให้ช่วงสัญญา โอน เช่า ให้เช่า ส่ง แสดงต่อสาธารณชน แสดงในที่สาธารณะ ให้การเข้าถึง ออกอากาศ และปฏิบัติตามเนื้อหาของผู้ใช้ รวมถึงผลงานที่แก้ไขและดัดแปลงทั้งหมดดังกล่าว และองค์ประกอบข้างในใดๆ และทั้งหมด และใช้หรือรวมส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนของเนื้อหาของผู้ใช้ หรือองค์ประกอบดังกล่าวร่วมกับหรือไปยังวัสดุอื่นๆ ในกรณีที่คุณอัพโหลดหรือส่งแนวความคิด ความคิดหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่เกี่ยวกับแพลตฟอร์มให้กับ Blizzard คุณจะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนใดๆ สำหรับสิ่งที่ส่งให้ดังกล่าวเว้นแต่มีการตกลงกันอย่างชัดแจ้งระหว่างคุณกับ Blizzard และ Blizzard มีสิทธิใช้สิ่งที่ส่งให้ดังกล่าวได้อย่างอิสระในลักษณะใดๆ ก็ตามที่ Blizzard เห็นสมควร สิ่งที่คุณส่งให้ดังกล่าวจะไม่ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางสัญญาระหว่างคุณกับ Blizzard ทั้งนี้ คุณขอสละสิทธิ์ในประโยชน์ของบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดๆ ซึ่งเรียกว่า "ธรรมสิทธิ" หรือ "ศีลธรรมด้านสิทธิ์" หรือกฎหมายใดๆ ที่คล้ายกันในประเทศใดๆ ของโลก เว้นแต่ในขอบเขตที่การสละสิทธิ์ดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย นอกจากนี้ คุณรับรองและรับประกันว่าเนื้อหาของผู้ใช้ไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามใดๆ และคุณให้การรับรองและรับประกันว่าคุณจะไม่ใช้หรือมีส่วนร่วมในเนื้อหาของผู้ใช้ที่ผิดกฎหมาย ละเมิด หมิ่นประมาท ลามกอนาจาร รุกรานความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น ข่มขู่ คุกคาม ไม่เหมาะสม แสดงความเกลียดชัง แบ่งแยกเชื้อชาติ หรืออื่นๆ ที่น่ารังเกียจหรือไม่เหมาะสม โดย Blizzard อาจลบเนื้อหาของผู้ใช้ใดๆ และเนื้อหาหรือองค์ประกอบใดๆ ที่เกี่ยวข้องออกจากแพลตฟอร์ม โดยใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว หรือตามมาตรการตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

    5. คุณลักษณะ Real ID และการเปิดเผยตัวตน แพลตฟอร์มอนุญาตให้คุณเปิดเผยตัวตนของคุณให้กับผู้ใช้อื่นๆ ของแพลตฟอร์มผ่านคุณสมบัติ "เพื่อน Real ID" หากคุณใช้คุณลักษณะ Real ID และเลือกร้องขอเป็น "เพื่อน Real ID" กับผู้ใช้คนอื่น ผู้ใช้คนนั้นจะสามารถเห็นชื่อจริงและสถานะออนไลน์ของคุณ โดยคุณลักษณะบางประการ เช่น แอพการพูดคุยด้วยเสียงผ่านแพลตฟอร์ม จะสามารถใช้งานได้ระหว่างผู้ใช้แพลตฟอร์มที่ได้เข้าร่วมในคุณลักษณะ Real ID เท่านั้น หากคุณเลือกที่จะเข้าสู่คุณลักษณะ REAL ID บุคคลที่คุณกำหนดเป็น "เพื่อน REAL ID" จะสามารถเห็นชื่อของ "เพื่อน REAL ID" อื่นๆ ของคุณ และชื่อและสถานะออนไลน์ของคุณจะแสดงให้กับบุคคลเหล่านั้นที่คุณได้กำหนดเป็น "เพื่อน REAL ID" ของคุณโดยใช้คุณลักษณะเดียวกันนี้ นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกไม่ใช้คุณลักษณะ Real ID ได้ทุกเมื่อโดยการลบเพื่อน Real ID ทั้งหมดออกจากบัญชีของคุณ

   2. คุณลักษณะของเกม

    1. โปรแกรมแก้ไขเกม เกมบางเกมมีซอฟต์แวร์การแก้ไข (ต่อไปนี้เรียกว่า "โปรแกรมแก้ไขเกม") ที่จะช่วยให้คุณสามารถสร้างเกม ด่าน แผนที่ สถานการณ์ หรือเนื้อหาอื่นๆ ในแบบที่คุณกำหนดได้เอง ("เกมที่กำหนดเอง") โดยเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี้และข้อตกลงใดๆ ที่อ้างอิงในที่นี้ "เกมที่กำหนดเอง" ได้แก่ เนื้อหาทั้งหมดที่สร้างขึ้นโดยใช้โปรแกรมแก้ไขเกม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงไฟล์ดิจิตัลทั้งหมดที่เชื่อมโยงด้วย เช่น เกมที่กำหนดเอง และ (1) เนื้อหาทั้งหมดที่มีอยู่ภายในไฟล์ดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้เล่นและตัวละครที่ไม่ใช่ผู้เล่น องค์ประกอบเสียงและวิดีโอ สภาพแวดล้อม วัตถุ ไอเทม ผิว และพื้นผิว (2) ชื่อ เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า ชื่อตัวละคร หรือชื่อและถ้อยคำอื่นๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับหรือรวมอยู่ในเกมที่กำหนดเองและ (3) สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่มีอยู่ภายในเกมที่กำหนดเอง รวมทั้งเนื้อหา แนวคิดเกม วิธีการ หรือความคิดใดๆ ก็ตามและทั้งหมด ทั้งนี้ เกมที่กำหนดเองจะต้องถูกนำมาใช้กับเอนจินของเกมที่เชื่อมโยงกับโปรแกรมแก้ไขเกมเฉพาะเท่านั้น โดยลักษณะที่เกมที่กำหนดเองสามารถนำมาใช้งานหรือใช้ประโยชน์ได้ถูกกำหนดไว้ในนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของเกมที่กำหนดเอง (Custom Game Acceptable Use Policy) เงื่อนไขดังกล่าวรวมอยู่ในข้อตกลงนี้โดยการอ้างอิงนี้ ทั้งนี้ Blizzard อาจปรับเปลี่ยน นำออก ปิดใช้งาน หรือลบเกมที่กำหนดเองได้ทุกเมื่อด้วยดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว

    2. การแข่งขันในชุมชน เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขัน E-sport ในท้องถิ่น Blizzard จะให้การอนุญาตสิทธิแก่ผู้จัดการแข่งขันในชุมชนขนาดเล็กภายใต้การอนุญาตสิทธิสำหรับการแข่งขันในชุมชน

    3. เวอร์ชันเบต้าทดสอบก่อนวางจำหน่ายของเกม เวอร์ชันก่อนวางจำหน่ายของเกมบางเวอร์ชันอาจให้คุณสามารถใช้งานได้ผ่านแพลตฟอร์มสำหรับการทดสอบ ("การทดสอบเบต้า") โดยการทดสอบเบต้าผ่านแพลตฟอร์มจะถูกควบคุมโดยสิ่งต่อไปนี้:

     ก. การได้รับสิทธิ์ ในการที่จะมีส่วนร่วมในการทดสอบเบต้า คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้:

     1. Blizzard จะต้องกำหนดให้คุณมีส่วนร่วมในการทดสอบเบต้า ("ผู้ทดสอบเบต้า")

     2. บัญชีที่คุณจะใช้ในการมีส่วนร่วมในการทดสอบเบต้าจะต้องอยู่ในสถานะที่ดี

     3. หากการทดสอบเบต้าเป็นการทดสอบภาคเสริมของเกม คุณจะต้องอัปเกรดบัญชีเกมดังกล่าวด้วยภาคเสริมที่มีขึ้นก่อนหน้านั้นทั้งหมดของเกมดังกล่าว

     4. คุณตกลงที่จะอนุญาตให้ Blizzard ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์จากระบบคอมพิวเตอร์ที่คุณจะใช้ในการมีส่วนร่วมในการทดสอบเบต้า ("ระบบการทดสอบเบต้า") ก่อนที่จะลงทะเบียนสำหรับการทดสอบเบต้าเพื่อให้ Blizzard กำหนดว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมในการทดสอบเบต้าหรือไม่ และ

     5. ระบบการทดสอบเบต้าต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่ Blizzard กำหนดว่าจำเป็นต้องมีสำหรับการทดสอบเบต้า

    ข. การรักษาความลับ หาก Blizzard ประกาศว่าการทดสอบเบต้าเป็นความลับ คำเชิญให้เข้าร่วมการทดสอบเบต้าที่คุณจะได้รับจะมีการแจ้งให้ทราบว่าการทดสอบเบต้าเป็นความลับ โดยในระหว่างการทดสอบเบต้าที่เป็นความลับนั้น การมีอยู่ของการทดสอบเบต้าและองค์ประกอบทั้งหมดนั้นจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ และคุณตกลงที่จะไม่ให้บุคคลใดที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการทดสอบเบต้านี้ข้องเกี่ยวกับสิ่งใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบเบต้าที่เป็นความลับจนกว่า Blizzard จะแจ้งให้คุณทราบว่าการทดสอบเบต้าไม่เป็นความลับอีกต่อไป ทั้งนี้ เพื่อเป็นตัวอย่างแต่โดยไม่เป็นการจำกัด คุณตกลงที่จะไม่เปิดเผยสิ่งต่อไปนี้ในช่วงการทดสอบเบต้าที่เป็นความลับ:

    1. ข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบเบต้า เช่น บทบาทของคุณในฐานะผู้ทดสอบเบต้า ความยาวของการทดสอบเบต้า จำนวนผู้ทดสอบเบต้า วิธีที่คุณได้กลายเป็นผู้ทดสอบเบต้า ฯลฯ

    2. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเกมที่คุณกำลังทำการทดสอบเบต้าอยู่ เช่น รูปลักษณ์และความรู้สึกของเกม เผ่าพันธุ์ที่เลือกเล่นได้ คลาส การต่อสู้ เวทมนตร์ การสื่อสาร กลุ่ม การทำเควสต์ ระบบการเงิน การโต้ตอบของตัวละครที่ไม่ใช่ผู้เล่น ไอเทม เกราะ อาวุธ ความเสถียรของเกม เป็นต้น

    ค. คุณลักษณะเงินจริงของการทดสอบเบต้า เกมบางเกมอาจมีคุณลักษณะที่จะช่วยให้คุณสามารถซื้อใบอนุญาตเพื่อใช้ไอเทมหรือบริการดิจิตัลผ่านทางอินเตอร์เฟซของเกม อย่างไรก็ดี หากคุณซื้อใบอนุญาตเพื่อใช้ไอเทมหรือบริการดิจิตัลผ่านทางอินเตอร์เฟซของเกมในช่วงการทดสอบเบต้า การซื้อทั้งหมดจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการขาย โดย Blizzard จะไม่คืนเงินสำหรับการซื้อไอเทมหรือบริการดิจิตัล และในบางกรณี ไอเทมหรือบริการที่ซื้อในช่วงการทดสอบเบต้าอาจจะไม่เปลี่ยนเป็นเวอร์ชันที่วางจำหน่ายแบบค้าปลีก ซึ่งในกรณีนี้ Blizzard จะให้ข้อมูลที่อธิบายว่าคุณจะได้รับเครดิตใดสำหรับการซื้อสินค้าหรือบริการดิจิตัลด้วยเงินจริงในระหว่างการทดสอบเบต้าเมื่อการทดสอบเบต้าสำหรับเกมนั้นๆ ได้ข้อสรุปแล้ว

    ง. ข้อคิดเห็น คุณอาจได้รับโอกาสที่จะแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความประทับใจของคุณเกี่ยวกับเกมให้กับ Blizzard ในระหว่างและหลังการทดสอบเบต้าโดยใช้เครื่องมือในการให้ข้อคิดเห็นและรายงานข้อผิดพลาด เว็บไซต์และฟอรัมภายใน และวิธีการอื่นๆ นอกจากนี้ เกมอาจมีเครื่องมือที่จะช่วยให้ระบบคอมพิวเตอร์ของคุณส่งต่อข้อมูลของระบบและไดร์เวอร์ไปยัง Blizzard ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดได้ โดยเครื่องมือนี้จะเก็บรวบรวมข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์ของคุณที่เกี่ยวข้องกับความผิดพลาด และช่วยให้คุณสามารถส่งรายงานให้กับ Blizzard ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

    จ. การรับทราบ คุณรับทราบว่า:

    1. เกมที่กำลังทดสอบเบต้านั้นกำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการ และอาจมีข้อบกพร่องที่อาจทำให้ข้อมูลสูญหายและ/หรือระบบคอมพิวเตอร์ของคุณเสียหาย

    2. คุณได้ทำการ หรือจะทำการสำรองข้อมูลในฮาร์ดไดรฟ์ของคุณก่อนที่จะติดตั้งเบต้า

    3. คุณมีทรัพยากรที่จำเป็นในการติดตั้งระบบปฏิบัติการของระบบการทดสอบเบต้าได้ใหม่และกู้คืนข้อมูลใดๆ และทั้งหมดที่อาจจะสูญหายไปได้อย่างง่ายดาย

    4. Blizzard จะไม่รับผิดชอบในการสูญหายของข้อมูลหรือความเสียหายต่อระบบการทดสอบเบเต้า การหยุดชะงักของบริการ การล้มเหลวของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ หรือการสูญหายของข้อมูลหรือการหยุดชะงักของบริการ ไม่ว่าในลักษณะก็ตาม

    5. Blizzard อาจตรวจสอบและบันทึกการสื่อสารใดๆ และทั้งหมด ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทางอื่น ที่เกี่ยวข้องกับเบต้า รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแพ็คเก็ต แชทในเกม การโพสต์บนฟอรัม ฯลฯ และคุณอนุญาตให้ Blizzard ดำเนินการดังกล่าวได้

    6. Blizzard อาจลบหรือแก้ไขข้อมูลที่เก็บไว้โดยแพลตฟอร์ม หรือเกมที่กำลังทดสอบเบต้าด้วยเหตุผลใดก็ตามได้ทุกเมื่อในช่วงระหว่างการทดสอบเบต้า

    7. Blizzard อาจโอนไฟล์โปรแกรมซอฟต์แวร์ไปยังระบบการทดสอบเบต้า รวมถึง โปรแกรมที่จะรวบรวมและส่งข้อมูล CPU, RAM, ระบบปฏิบัติการ, ข้อมูลในการ์ดจอและการ์ดเสียงจากระบบการทดสอบเบต้าไปให้แก่ Blizzard และ

    8. คุณไม่สามารถจำหน่าย โอน หรือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในการเข้าถึงเบต้า รวมถึงการกระจายของเบต้าคีย์โดยไม่ได้รับการอนุมัติอย่างชัดแจ้งจาก Blizzard

    ฉ. การยุติ Blizzard สามารถยุติการทดสอบเบต้าเมื่อใดก็ได้ โดยเมื่อ Blizzard ยุติการทดสอบเบต้า คุณจะต้องลบเวอร์ชันก่อนวางจำหน่ายของเกมที่อยู่ภายใต้การทดสอบเบต้า รวมทั้งเอกสารและเนื้อหาทั้งหมดที่คุณได้รับจาก Blizzard ในการเชื่อมต่อกับการทดสอบเบต้า และ Blizzard อาจขอให้คุณลบองค์ประกอบใดๆ ของเบต้าออกจากฮาร์ดไดรฟ์ที่มีการติดตั้งเวอร์ชันก่อนวางจำหน่ายของเกมที่อยู่ภายใต้การทดสอบเบต้า ทั้งนี้ คุณยินยอมและยอมรับว่าการยุติการทดสอบเบต้าของ Blizzard จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงไอเทมดิจิตัล การคืนเงินสำหรับการซื้อเวลาในการเข้าใช้ World of Warcraft ฯลฯ

    ช. ข้อกำหนดของข้อตกลงที่ใช้บังคับกับการทดสอบเบต้า เมื่อเข้าร่วมการทดสอบเบต้า เงื่อนไขของข้อ 1.ง.B.iii. จะนำมาใช้แทนและใช้บังคับเหนือข้ออื่นๆ ของข้อตกลงนี้ซึ่งอาจขัดแย้งกับเงื่อนไขของข้อ 1.ง.B.iii. นอกจากนี้ ข้อ 1.ข.D. และ 1.ข.E.iii. ของข้อตกลงได้รับการยกเว้นโดยเฉพาะจากการใช้งานเบต้า

  2. ความเป็นเจ้าของของ BLIZZARD

   ก. ยกเว้นแต่เพียงเกมของผู้ให้อนุญาตสิทธิ Blizzard เป็นเจ้าของหรือผู้ได้รับอนุญาตสิทธิเกี่ยวกับสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งในและต่อแพลตฟอร์ม รวมถึงเกมที่ผลิตและพัฒนาขึ้นโดย Blizzard ("เกมของ Blizzard") เกมที่กำหนดเองซึ่งเกิดขึ้นมาจากเกมของ Blizzard บัญชี และคุณลักษณะและส่วนประกอบดังกล่าวทั้งหมด โดยแพลตฟอร์ม อาจมีเนื้อหาที่ Blizzard ได้รับอนุญาตจากบุคคลที่สาม ซึ่งบุคคลที่สามเหล่านี้สามารถบังคับใช้สิทธิ์การเป็นเจ้าของของตนกับคุณในกรณีที่คุณละเมิดข้อตกลงนี้ องค์ประกอบของแพลตฟอร์ม (ซึ่งไม่รวมเนื้อหาหรือองค์ประกอบของเกมของผู้ให้อนุญาตสิทธิ) ดังต่อไปนี้ อยู่ภายใต้ครอบครองหรือได้รับอนุญาตจาก Blizzard:

   1. เนื้อหาจริงทั้งหมดที่ปรากฏภายในแพลตฟอร์ม รวมถึงเกมของ Blizzard เช่น:

    1. องค์ประกอบด้านภาพ: สถานที่ งานศิลป์ การออกแบบโครงสร้างหรือภูมิทัศน์ ภาพเคลื่อนไหว และผลกระทบภาพและเสียง

    2. การบรรยาย: ธีม แนวคิด เรื่องราว และโครงเรื่อง

    3. ตวละคร: ชื่อ ภาพเหมือน รายการสิ่งของ และวลีติดปากของตัวละครในเกม

    4. ไอเทม: สินค้าจริง เช่น บัตรดิจิตอล สกุลเงิน น้ำยา อาวุธ เกราะ ไอเทมเครื่องแต่งตัว หนัง สเปรย์ สัตว์เลี้ยง สัตว์พาหนะ ฯลฯ

   2. ข้อมูลและการสื่อสารทั้งหมดที่สร้างขึ้นจากหรือเกิดขึ้นผ่านแพลตฟอร์ม

   3. เสียง ดนตรีประกอบ บันทึกเสียง และเสียงเอฟเฟกต์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในแพลตฟอร์ม

   4. การบันทึกภาพและเสียง ภาพรีเพลย์เกม หรือการทำแมตช์แข่งขัน การต่อสู้ การดวลในเกมซ้ำ ฯลฯ

   5. รหัสคอมพิวเตอร์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง "แอปเพล็ต" และรหัสต้นฉบับ

   6. กรรมสิทธิ์ วิธีการของการดำเนินงาน ซอฟต์แวร์ เอกสารที่เกี่ยวข้อง และผลงานต้นฉบับอื่นๆ ทั้งหมดของผู้มีลิขสิทธิ์ตัวจริงที่มีอยู่ในแพลตฟอร์ม

   7. บัญชีทั้งหมด รวมถึงชื่อบัญชี และ Battle Tags ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี การใช้บัญชีทั้งหมดจะต้องก่อประโยชน์ให้กับ Blizzard ทั้งนี้ Blizzard ไม่รับรู้เกี่ยวกับการโอนบัญชี และคุณไม่สามารถซื้อ ขาย ให้เป็นของขวัญ หรือทำการค้าบัญชีใดๆ หรือข้อเสนอในการซื้อ ขาย ให้เป็นของขวัญ หรือทำการค้าบัญชีใดๆ ได้ และการพยายามดำเนินการดังกล่าวจะถือเป็นโมฆะ และอาจส่งผลให้เสียสิทธิ์ในบัญชีนั้น

   8. ธรรมสิทธิทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม รวมถึงเกมที่กำหนดเองซึ่งเกิดขึ้นมาจากเกมของ Blizzard เช่น สิทธิ์ในอำนาจที่ได้รับมอบหมาย และสิทธิ์ของความสมบูรณ์ของผลงานต้นฉบับใดๆ ของผู้มีลิขสิทธิ์ที่แท้จริง และ สิทธิ์ในการสร้างผลงานที่ดัดแปลง และในฐานะส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ คุณยอมรับว่าคุณจะไม่สร้างผลงานใดๆ บนพื้นฐานของแพลตฟอร์ม เว้นแต่ได้กำหนดไว้อย่างชัดแจ้งในข้อตกลงนี้หรือโดย Blizzard ในกฎการแข่งขันบางประการ นโยบายแฟนเกมของ Blizzard หรือบทเสริมของข้อตกลงนี้

  3. ซอฟต์แวร์ที่โหลดมาล่วงหน้า แพลตฟอร์มอาจมีซอฟต์แวร์เพิ่มเติมที่คุณจะต้องยอมรับเงื่อนไขเพิ่มเติมก่อนที่จะมีการใช้งาน ("ซอฟต์แวร์เพิ่มเติม") คุณรับทราบและยอมรับว่า ซอฟต์แวร์เพิ่มเติมเป็นทรัพย์สินอันมีค่ายิ่งของ Blizzard ที่ประกอบด้วยความลับทางการค้าของ Blizzard

   ก. การติดตั้ง คุณยอมรับว่า Blizzard อาจติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติมบนฮาร์ดไดรฟ์ของคุณโดยเป็นส่วนหนึ่งของการติดตั้งแพลตฟอร์ม และเป็นบางครั้งตามช่วงระยะเวลาของข้อตกลงนี้

   ข. การใช้ ยกเว้นกรณีที่ Blizzard ให้สิทธิ์ใบอนุญาตและคีย์ตัวเลขและตัวอักษรที่ถูกต้องกับคุณเพื่อใช้และเปิดใช้งานซอฟต์แวร์เพิ่มเติมที่คุณอาจไม่สามารถเข้าถึง ใช้ แจกจ่าย ทำสำเนา แสดง วิศวกรรมย้อนกลับ ได้รับรหัสที่มาจาก แก้ไข แยกชิ้นส่วน แปลกลับ หรือสร้างผลงานที่ดัดแปลงที่มีพื้นฐานมาจากซอฟต์แวร์เพิ่มเติม ส่วนในกรณีที่ Blizzard ให้การอนุญาตสิทธิและคีย์ตัวเลขและตัวอักษรที่ถูกต้องกับคุณเพื่อใช้และเปิดใช้งานซอฟต์แวร์เพิ่มเติมนั้น การใช้ซอฟต์แวร์เพิ่มเติมทั้งหมดจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงนี้

   ค. สำเนา คุณสามารถทำสำเนาซอฟต์แวร์เพิ่มเติมได้หนึ่ง (1) ชุดเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บเท่านั้น

  4. การยินยอมให้ตรวจสอบ ขณะกำลังทำงานอยู่ แพลตฟอร์ม (ซึ่งรวมถึงเกม) อาจตรวจสอบหน่วยความจำในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณเพื่อหาโปรแกรมของบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งกำลังทำงานไม่ว่าพร้อมกันกับเกมหรือภายนอกกระบวนการ โดย "โปรแกรมของบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาต" ที่ระบุในที่นี้หมายถึงซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สามที่ถูกห้ามตามข้อ 1.ค. ข้างต้น ในกรณีที่แพลตฟอร์มตรวจพบโปรแกรมของบุคคลที่สามไม่ได้รับอนุญาต (ก) แพลตฟอร์มอาจสื่อสารกลับไปยัง BLIZZARD เพื่อแจ้งข้อมูลซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อบัญชีของคุณ รายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมของบุคคลที่สามไม่ได้รับอนุญาตที่ตรวจพบ และเวลาและวันที่ และ/หรือ (ข) BLIZZARD อาจดำเนินการตามสิทธิ์ภายใต้ข้อตกลงนี้ใดๆ หรือทั้งหมด โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า นอกจากนี้ เกมบางเกม รวมถึง เครื่องมือที่จะช่วยให้ระบบคอมพิวเตอร์ของคุณส่งต่อข้อมูลให้กับ Blizzard ในกรณีที่เกิดปัญหาของการเสียหายของเกม รวมถึงระบบและข้อมูลไดร์เวอร์ และด้วยการตกลงตามข้อตกลงนี้หมายความว่าคุณยินยอมให้ Blizzard รับและ/หรือใช้ข้อมูลนี้ได้

  5. การรับประกันแบบจำกัด แพลตฟอร์ม, บัญชี, และเกมจัดหาให้ "ตามสภาพ" และ "ตามที่มีอยู่" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยของการใช้งานโดยไม่มีการหยุดชะงักหรือโดยปราศจากความผิดพลาด การใช้งานเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ การไม่ละเมิด กรรมสิทธิ์ และอื่นๆ ที่เกิดจากวิธีการซื้อขายหรือการใช้งานทางการค้า โดยผู้ใช้ยังคงต้องรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้งานหรือการปฏิบัติงานของ แพลตฟอร์มและเกม อย่างไรก็ดี Blizzard รับประกันสูงสุดและรวมเก้าสิบ (90) วันนับจากวันที่คุณซื้อใบอนุญาตของเกมจากสื่อทางกายภาพที่จัดจำหน่ายเกม หากมี จะต้องปราศจากข้อบกพร่องในเรื่องของวัสดุและคุณภาพการผลิต ในกรณีที่สื่อดังกล่าวพิสูจน์ให้เห็นว่ามีข้อบกพร่องในช่วงเวลานั้น และเมื่อนำเสนอหลักฐานการซื้อของสื่อที่มีข้อบกพร่องให้กับ Blizzard แล้ว Blizzard จะมีตัวเลือกดังนี้: (ก) แก้ไขข้อบกพร่องใดๆ (ข) มอบผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าใกล้เคียงให้กับคุณ (ค) คืนเงินให้กับคุณ การดำเนินการดังกล่าวข้างต้นเป็นการชดเชยพิเศษของคุณแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการรับประกันโดยแจ้งที่กำหนดในข้อนี้ อย่างไรก็ดี บางเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้มีข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดของการรับประกันโดยนัย ดังนั้นข้อจำกัดข้างต้นจึงอาจไม่มีผลกับคุณ หากคุณอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลีย ผลประโยชน์ที่มอบให้กับคุณจากการรับประกันแบบจำกัดนี้ เป็นส่วนเพิ่มเติมจากสิทธิ์อื่นๆ หรือการแก้ไขความเสียหายที่คุณอาจมีภายใต้กฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ใช้ในการรับประกัน โดยสินค้าของเรามาพร้อมกับการรับประกันที่กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศออสเตรเลียไม่อนุญาตให้ยกเว้น คุณมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนหรือคืนเงินในกรณีที่มีข้อผิดพลาดที่สำคัญและการชดเชยสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายอื่นๆ ที่คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล นอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิ์ในการรับการซ่อมแซมสินค้าหรือเปลี่ยนใหม่หากสินค้าไม่ได้รับการรับรองคุณภาพและความเสียหายไม่ได้เป็นความเสียหายที่สำคัญ บทบัญญัติของข้อความนี้มีการรับประกันแบบจำกัดและข้อความดังกล่าวมีการจำกัดความรับผิด และการชดใช้ค่าเสียหายดังที่ระบุไว้ด้านล่างจะใช้เฉพาะเท่าที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติการแข่งขันและผู้บริโภค 2010 (Cth) โดยผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการคืนสื่อไปยัง Blizzard สิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือคืนเงินในกรณีที่มีข้อผิดพลาดที่สำคัญมิได้ขึ้นอยู่กับการเลือกของ Blizzard ในการเรียกร้องสิทธิในการรับประกัน คุณต้องโทรไปที่หมายเลข 1800 041 378 หรือส่งไปรษณีย์มาที่ PO Box 544, Pyrmont NSW 2009 Australia

  6. ข้อจำกัดของความรับผิด Blizzard, บริษัทแม่, บริษัทย่อย, ผู้ให้อนุญาตสิทธิ และบริษัทในเครือจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานของคุณ หรือการไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้แพลตฟอร์ม หรือบัญชี โดยความรับผิดของ Blizzard จะต้องไม่เกินค่าใช้จ่ายรวมที่คุณจ่ายให้กับ Blizzard ในช่วงหก (6) เดือนก่อนที่คุณจะดำเนินการเรียกร้องกับ Blizzard เนื่องจากบางเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้ยกเว้นหรือจำกัดความเสียหายที่เกี่ยวเนื่องหรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง ความรับผิดของ Blizzard จึงจะถูกจำกัดไว้อย่างสูงสุดเท่าที่กฎหมายให้อนุญาต

  7. การชดใช้ค่าเสียหาย คุณตกลงในที่นี้ที่จะปกป้องและชดใช้ค่าเสียหายให้กับ Blizzard และบริษัทแม่ บริษัทย่อย ผู้ให้อนุญาตสิทธิ และบริษัทในเครือจากการเรียกร้องของบุคคลที่สาม ความรับผิด ความสูญเสีย การบาดเจ็บ ความเสียหาย ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดย Blizzard อันเนื่องมาจากการที่คุณใช้งานแพลตฟอร์ม, หรือบัญชี หรือบริการใดๆ ที่เฉพาะเจาะจง หรือคุณลักษณะที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเนื้อหาของผู้ใช้ เกมที่กำหนดเอง โปรแกรมแก้ไขเกม ยอดคงเหลือ Blizzard และข้อตกลงนี้ ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

  8. การแก้ไขอย่างเป็นธรรม คุณยอมรับว่า Blizzard อาจได้รับความเสียหายที่ไม่สามารถแก้ไขได้หากไม่มีการปฏิบัติตามและบังคับใช้เงื่อนไขของข้อตกลงนี้โดยเฉพาะเจาะจง โดยในเหตุการณ์ดังกล่าว คุณยอมรับว่า Blizzard จะมีสิทธิ์ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นธรรมที่เหมาะสมเมื่อคุณละเมิดข้อตกลงนี้ โดยไม่ต้องมีหลักประกันหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันอื่นๆ หรือหลักฐานของความเสียหาย และการให้การแก้ไขอย่างเป็นธรรมแก่ Blizzard จะไม่จำกัดความสามารถของ Blizzard ในการรับการแก้ไขอื่นๆ ที่มีให้ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ

  9. การเปลี่ยนแปลง

   ก. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลง

   1. สิทธิ์ของ Blizzard Blizzard อาจจัดทำข้อตกลงฉบับปรับปรุง ("ข้อตกลงใหม่") ตามการเปลี่ยนแปลงธุรกิจของตน และกฎหมาย

   2. ข้อตกลงใหม่ ข้อตกลงนี้จะสิ้นสุดลงทันทีเมื่อมีการนำข้อตกลงใหม่มาใช้ โดยข้อตกลงใหม่จะไม่ถูกนำมาใช้ย้อนหลัง และคุณจะได้รับโอกาสที่จะทบทวนข้อตกลงใหม่ก่อนที่จะเลือกยอมรับหรือปฏิเสธเงื่อนไขของข้อตกลงใหม่นี้

    1. การยอมรับ หากคุณยอมรับข้อตกลงใหม่ และหากบัญชีที่ลงทะเบียนกับคุณยังคงอยู่ในสถานะที่ดี คุณจะสามารถใช้แพลตฟอร์ม และบัญชีต่อไปภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงใหม่ได้

    2. การปฏิเสธ หากคุณปฏิเสธที่จะยอมรับข้อตกลงใหม่ หรือหากคุณไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อตกลงใหม่ได้ คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้แพลตฟอร์มหรือบัญชีอีกต่อไป

   ข. การปรับเปลี่ยนของแพลตฟอร์ม Blizzard สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข ระงับ หรือยุติแพลตฟอร์มหรือบัญชี ในแง่มุมใดๆ ได้ทุกเมื่อ รวมถึงสามารถลบไอเทม หรือแก้ไขประสิทธิผลของไอเทมเพื่อรักษาความสมดุลของเกม นอกจากนี้ Blizzard ยังสามารถกำหนดข้อจำกัดเกี่ยวกับคุณลักษณะบางประการหรือจำกัดการเข้าถึงของคุณไปยังแพลตฟอร์ม หรือบัญชีบางส่วนหรือทั้งหมดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือมีความรับผิด

  10. ระยะเวลาและการยุติ

   ก. ระยะเวลา ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้เมื่อคุณสร้างบัญชี และจะยังคงมีผลต่อไปจนกว่าจะถูกยุติหรือแทนที่โดยข้อตกลงใหม่ หรือถ้ามิได้มีกรณีดังที่ระบุข้างต้นเกิดขึ้น ตราบเท่าที่คุณยังคงใช้แพลตฟอร์มต่อไป โดยในกรณีที่ Blizzard เลือกที่จะยุติการจัดหาแพลตฟอร์ม หรือยุติการอนุญาตให้บุคคลที่สามจัดหาแพลตฟอร์มนั้น Blizzard จะต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสาม (3) เดือน ทั้งนี้ จะต้องไม่ถือว่าแพลตฟอร์มและข้อตกลงของ Blizzard ในการอนุญาตให้เข้าถึงแพลตฟอร์มนั้นเป็นการเช่าหรือการให้เช่าเวลาใช้ความสามารถของเซิร์ฟเวอร์ Blizzard หรือเทคโนโลยีอื่นๆ

   ข. การยุติ

   1. คุณมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกข้อตกลงนี้ได้ทุกเมื่อ โดยแจ้งให้ Blizzard ทราบได้ทางอีเมลที่ support@blizzard.com

   2. Blizzard ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกข้อตกลงนี้ได้ทุกเมื่อด้วยเหตุผลใดๆ หรือไม่มีเหตุผลใดๆ ก็ตาม โดยอาจมีหรือไม่มีการแจ้งให้คุณทราบก็ได้ นอกจากนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการอธิบายและการไม่มีข้อจำกัด การระงับบัญชีและการยุติบัญชีส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการละเมิดข้อตกลงนี้ ส่วนกรณีของการละเมิดขั้นต้นของกฎเหล่านี้ Blizzard อาจเตือนคุณล่วงหน้าและ/หรือระงับการใช้งานบัญชีของคุณหากว่าคุณไม่ปฏิบัติตาม ก่อนที่จะยุติข้อตกลงหรือแก้ไขหรือลบบัญชีใดๆ

   3. ในกรณีที่มีการยุติข้อตกลงนี้ คุณจะเสียสิทธิ์ใดๆ ที่คุณอาจมีเพื่อการเข้าถึงเกมบางเกมที่กำหนดให้ชำระเงินล่วงหน้า หรือสินค้าจริง เช่น บัตรดิจิตอล สกุลเงิน น้ำยา อาวุธ เกราะ ไอเทมเครื่องแต่งตัว หนัง สเปรย์ สัตว์เลี้ยง สัตว์พาหนะ ฯลฯ นอกจากนี้ คุณตกลงและรับทราบว่าคุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนใดๆ สำหรับจำนวนเงินใดๆ ที่ ได้ชำระล่วงหน้าในบัญชีของคุณก่อนที่จะมีการยุติข้อตกลงนี้ และคุณจะไม่สามารถใช้แพลตฟอร์มได้

  11. การระงับข้อพิพาท ข้อพิพาทใดๆ และทั้งหมดระหว่างคุณกับ Blizzard ที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงนี้จะได้รับการไกล่เกลี่ยตามนโยบายการระงับข้อพิพาทของ Blizzard Entertainment ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบได้ที่นี่

  12. กฎหมายที่บังคับใช้

   ก. ข้อตกลงนี้จะถูกควบคุมและตีความภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกาและกฎหมายของรัฐเดลาแวร์ โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมายขัดกัน

   ข. ข้อตกลงนี้ได้รับการยกเว้นอย่างชัดแจ้งไม่ให้มีการนำเอาอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาสำหรับการขายสินค้าระหว่างประเทศมาประยุกต์ใช้

   ค. หากคุณ (1) มีถิ่นที่อยู่ในประเทศแคนาดาและได้ (2) ซื้อใบอนุญาตของเกมในประเทศแคนาดา กฎหมายอื่นๆ อาจถูกนำมาใช้หากคุณเลือกที่จะไม่เห็นด้วยกับการตัดสินตามที่กำหนดไว้ข้างต้น โดยกฎหมายดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อข้อตกลงนี้เพียงเท่าที่จำเป็นตามเขตอำนาจศาลนั้นๆ หากกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ เงื่อนไขและข้อกำหนดของข้อตกลงนี้จะมีผลบังคับอย่างสูงสุด

   ง. ผู้ใช้ที่เข้าถึงแพลตฟอร์มจากนอกประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดาจะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ในท้องถิ่น

  13. ทั่วไป

   ก. แพลตฟอร์มจะไม่ถูกใช้ ส่งออกซ้ำ ดาวน์โหลด หรือส่งออกไปยัง (หรือไปยังพลเมืองหรือผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ใน) ประเทศใดๆ ที่สหรัฐอเมริกา ประกาศมาตรการคว่ำบาตรสินค้า หรือบุคคลใดๆ ที่อยู่ใน รายชื่อ Specially Designated National (SDN) ของกรมธนารักษ์สหรัฐฯ หรือ ตารางการคว่ำบาตรของกรมการค้าสหรัฐฯ ทั้งนี้ คุณรับรองและรับประกันว่าคุณไม่ได้อยู่ในภายใต้การควบคุมของ หรือชนชาติหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศดังกล่าวใดๆ หรืออยู่ในรายชื่อดังกล่าว

   ข. Blizzard สามารถโอนสิทธิ์ของข้อตกลงนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลใดในเวลาใดก็ได้โดยคุณตกลงให้ความยินยอมต่อการดำเนินการดังกล่าวล่วงหน้าโดยชัดแจ้งมา ณ ที่นี้ และจะให้ความร่วมมือทุกประการตามที่ Blizzard จะร้องขอ อย่างไรก็ดี คุณไม่สามารถโอนสิทธิ์ข้อตกลงนี้ได้หากยังไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรของ Blizzard โดยการโอนสิทธิ์ข้อตกลงนี้ของคุณก่อนที่จะได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Blizzard นั้นจะถือเป็นโมฆะ

   ค. การไม่บังคับใช้บทบัญญัติของข้อตกลงนี้โดย Blizzard จะไม่ถูกตีความเป็น (1) การสละสิทธิ์ของบทบัญญัติดังกล่าวหรือ (2) การลดทอนสิทธิ์ในการบังคับใช้บทบัญญัติดังกล่าว นอกจากนี้ Blizzard สามารถเลือกที่จะระงับการบังคับใช้บทบัญญัติของข้อตกลงนี้ได้ในบางกรณี อย่างไรก็ดี คุณยังคงมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติที่ระงับไว้ต่อไปในอนาคต

   ง. การแจ้ง

   1. หากแจ้งไปยัง Blizzard

    1. หากคุณพำนักอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศเม็กซิโก การแจ้งทั้งหมดโดยคุณภายใต้ข้อตกลงนี้จะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งไปยัง: Blizzard Entertainment, Inc., 1 Blizzard Way,, Irvine, CA 92618, Attn: Law Department

    2. หากคุณไม่ได้พำนักอาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศเม็กซิโก การแจ้งทั้งหมดโดยคุณภายใต้ข้อตกลงนี้ จะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร และส่งไปยัง Activision Blizzard International B.V., Beechavenue 131 D, 1119 RB Schiphol-Rijk, the Netherlands., Attn: Law Department.

   2. หากแจ้งไปยังคุณ การแจ้งทั้งหมดโดย Blizzard ภายใต้ข้อตกลงนี้จะส่งให้กับคุณทั้งผ่านการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร อีเมล หรือการโพสต์ในบล็อกบนเว็บไซต์

   จ. Blizzard จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือความล้มเหลวใดๆ ในการดำเนินการที่เกิดจากสาเหตุนอกการควบคุมที่เหมาะสมของ Blizzard เช่น ภัยธรรมชาติ การโจมตีที่ไม่คาดคิดที่เข้ามาสู่โลกไซเบอร์ของเรา สงคราม การก่อการร้าย การจลาจล การคว่ำบาตร การกระทำของเจ้าหน้าที่พลเรือนหรือทหาร เหตุสุดวิสัย ไฟไหม้ น้ำท่วม อุบัติเหตุ การประท้วง หรือการขาดแคลนสิ่งอำนวยความสะดวกในการขนส่ง น้ำมันเชื้อเพลิง พลังงาน แรงงาน หรือวัสดุ

   ฉ. หากส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ถูกกำหนดว่าไม่ถูกต้องหรือไม่มีผลบังคับใช้ ส่วนดังกล่าวจะถูกตัดออก และส่วนที่เหลือของข้อตกลงนี้จะได้รับผลบังคับใช้โดยสมบูรณ์

   ช. ข้อตกลงนี้ และข้อตกลงที่มีผลบังคับใช้อื่นๆ ของ Blizzard ซึ่งจัดเก็บอยู่ที่หน้า Blizzard Legal Documentation Page ซึ่งถือเป็นและประกอบด้วยความตกลงทั้งหมดระหว่างคู่สัญญาอันเกี่ยวกับสาระสำคัญในข้อตกลงนี้และใช้บังคับแทนข้อตกลงใดๆ โดยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งมีขึ้นก่อนหน้านี้

   ซ. บทบัญญัติของข้อที่ 2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, และ 13 จะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปแม้ว่าจะมีการยุติข้อตกลงนี้ไปแล้วด้วยเหตุผลใดก็ตาม

   ฌ. ข้อตกลงนี้อาจได้รับการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นในอาณาเขตที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งระหว่างข้อตกลงนี้ในฉบับหลักภาษาอังกฤษและคำแปลภาษาท้องถิ่น ให้ใช้การตีความตามฉบับหลักภาษาอังกฤษเป็นหลักเสมอ